Grunnskoleopplæring for voksne

Innhold

Beskrivelse

Du som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene du trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses ditt behov. Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres i ordinære klasser sammen med barn og unge.

Se også: Voksenopplæringen, Vestre Toten kommune

Kontaktperson

Navn
Per Olav Strande
Tittel
Tjenesteområdeleder
Telefon
924 34 736

Pris for Tjenesten

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se spesielt opplæringslova § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne

Om søknadsprosessen

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Selv om det eksisterer en individuell rett til opplæring, må kommunen få rimelig tid til å planlegge tilbudet. Dette innebærer at du som søker må akseptere at det kan ta en viss tid før opplæringstilbudet blir etablert.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Publisert: 13.04.2018 08:48
Sist endret: 08.04.2021 12:27