Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning

Innhold

Beskrivelse

Du kan søke om erstatning for økonomisk tap som er forårsaket av klimatiske forhold som det ikke er mulig å forsikre seg mot. Ordningen gjelder

 • avlingssvikt
 • svikt i honningproduksjonen

Eksempler på klimabetingede skader er

 • tørke
 • store nedbørsmengder
 • flom
 • frost 
 • dårlig blomstring for honningproduksjon

Kontaktperson

Navn
Egil Ulsrud
Tittel
Landbruksrådgiver
Telefon
61 15 34 43

Målgruppe

Landbruksforetak som
 • er registrert i Enhetsregisteret
 • driver vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer.

Kriterium/vilkår

Ordningen gjelder dersom:
 • Skadene er  forårsaket av klimatiske forhold (været) som det ikke er mulig å tegne privat forsikring mot.
 • Foretaket drivs faglig forsvarlig, og forebygger og begrenser skadene. 
 • Du kan dokumentere årsakssammenheng mellom skaden og klimatiske forhold. 
 • Du gir umiddelbar melding til kommunen om skaden

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til kommunen.

Søknadsfrist

Erstatning ved skader i plante- og honningproduksjon:

 • ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
 • Ved svikt i honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest innen 15. september.

Søknadsbehandling

Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Fylkesmannen, som avgjør saken.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Merknader

Du kan av økonomiske grunner og etter særskilt søknad få et forskudd på inntil 50 % av antatt erstatning for avlingssvikt.

Brosjyre

  Skjema

  Annet


  Publisert: 12.09.2016 10:42
  Sist endret: 12.09.2016 10:42