Legevakt

Innhold

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Kommunen har plikt til å sørge for at innbyggerne kan ha tilgang på  nødvendig helsehjelp, herunder akutte legetjenester 24/7.

Fastlegene skal ha øyeblikkelig hjelp-tilbud primært til egne pasienter i kontorets åpningstid - mandag til fredag. Legevakt er en tjeneste som skal sikre kommunens innbyggere nødvendig helsehjelp (s.k. øyeblikkelig hjelp) som ikke kan vente til man kan oppsøke fastlegen i kontortiden.

Oversikt over legetjenesten og legekontorene i Vestre Toten kommune


Legevakttjeneste for innbyggere i Vestre Toten, utenom kontortiden, ivaretas av Gjøvik Interkommunale legevakt (GIL)  - lokalisert ved akuttmottaket på Sykehuset Innlandet Gjøvik. Samme inngang .

I begge tilfeller kontaktes Legevaktsentralen 116117 (Nasjonalt legevaktsnummer som rutes til den legevakt som er nærmest der du ringer fra).

Kontaktperson

Navn
Jens Andreas Mørch
Tittel
Kommuneoverlege
Telefon
61 15 39 51
Telefaks
61 15 35 55

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Pris for Tjenesten

Satser avhengig type konsultasjon.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Legevakt utenom kontortid
Ved behov for legevakt ringes tlf nr 116117

Legevaktens åpningstider er:
Klokken 15.00 - 08.00 på hverdager og klokken 08.00 - 08.00 på helge-og helligdager

Legevakt i kontortiden for de med fastlege:
Ring fastlegen din. Alle kontor skal ha et  akuttnummer. 

Legekontorene i Vestre Toten


Hvis jeg trenger legevakt , men  fastlegen er borte:
Kontorene har gjensidig stedfortreder avtaler for å ivareta øyeblikkelig hjelpsbehov, selv om fastlegen er borte eller kontoret er stengt. Hvilket kontor man skal henvende seg til, skal det skal det opplyses om  på legenes telefonsvarer

Hvis jeg  trenger legevakt, men IKKE har fastlege i kommunen:
Personer med behov for akutt legehjelp, men ikke har fastlege i kommunen , kontakter legevaktssentralen 116117. De vil bli henvist til det kontor som har påtatt seg den kommunale  legevaktsberedskapen

Ved behov for øyeblikkelig hjelp som haster:  Ring 113.

Mulighet til å klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Gjøvikregionen Interkommunale Legevakt er et interkommunalt selskap, der Gjøvik kommune er vertskommune og driftsansvarlig. Hvis du er misfornøyd med tjenesten, kan du sende klage direkte til tjenesteyteren Gjøvik Interkommunale legevakt v/ Gjøvik kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen. Det gir tjenesten en  mulighet for dialog og forbedring.
Klage på helsepersonell eller det faglige innhold i helsetjenesteutførelse skal imidlertid rettes til Fylkeslegen / Helsetilsynet Oppland.

Brosjyre

Annet


Publisert: 12.09.2016 10:43
Sist endret: 13.09.2022 09:34