Matombringing

Innhold

Beskrivelse

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt en gang pr. uke.

For mer informasjon: Kjøkken og vaskeri, Vestre Toten kommune 

Målgruppe

Eldre eller funksjonshemmede som bor hjemme

Kriterium/vilkår

Sykdom, alder eller andre årsaker gjør at du ikke er i stand til å ivareta ditt ernæringsbehov.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten. I slike tilfeller ytes tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se blant annet helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om matombringing, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

Skjema

Annet


Publisert: 13.09.2016 02:03
Sist endret: 13.04.2018 09:44