Nabovarsel

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Nabovarsel byggesak

Når et byggetiltak skal iverksettes, har naboer og gjenboere krav på å bli varslet om det tiltaket som skal igangsettes. De får på den måten adgang til å komme med merknader/protester før tiltaket blir påbegynt. For tiltak som du selv kan søke kommunen om tillatelse til, er det du som tiltakshaver (byggherre) som sørger for nabovarsel. For tiltak som krever at du engasjerer et firma (kalt ansvarlig søker), er det firmaet som sørger for nabovarsel.

Hvis naboeiendommen er et sameie eller et borettslag, er det normalt tilstrekkelig at styret får nabovarsel. Dersom du skal søke om å rive, må de som eventuelt har pant eller andre heftelser i eiendommen, også varsles. Naboene må få beskjed om at eventuelle merknader må være kommet til deg eller firmaet innen en frist på minst to uker etter at nabovarselet er kommet fram og grunnlagsmaterialet for søknaden er gjort tilgjengelig. Varselet har normalt "kommet fram" når det er levert til mottakerens postkasse e.l. Nabovarselet er gyldig i ett år. Søker du først etter det, må du nabovarsle på nytt.

Kommunen kan frita deg for varsling eller utvide varslingsplikten, avhengig av tiltaket.

Det kreves ikke nabovarsel der et bygg er blitt skadet i brann, flom eller annen akutt hendelse.

Kontaktperson

Navn
Ona Ekeløf
Tittel
Byggesaksbehandler
Telefon
477 66 138
Navn
Unni Torkehagen
Tittel
Byggesaksbehandler
Telefon
469 26 392

Målgruppe

Tiltakshaver (byggherre) eller firma (ansvarlig søker)

Kriterium/vilkår

Nabovarselet skal inneholde så omfattende opplysninger at naboer eller gjenboere (eventuelt også andre) kan vurdere om tiltaket berører deres interesser. Det skal framgå om tiltaket krever dispensasjon fra bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven. Hvis tiltaket du søker om medfører en endret bruk, må nabovarselet opplyse om den tidligere bruken. Varslingen må være gjennomført før søknaden sendes. Dette kan gjøres på to måter:

  • Naboen kvitterer direkte på varselet
  • Du sender varselet til naboen i rekommandert sending og får en kvittering fra Posten

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se 
Plan- og bygningsloven § 21-3 Nabovarsel
Byggesaksforskriften § 5-2 Varsel til naboer og gjenboere

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

    Annet


    Publisert: 12.09.2016 10:44
    Sist endret: 12.09.2016 10:44