Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Tilskudd til skogbrukstiltak

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:

 • skogkultur og kvalitetsutvikling
 • miljøtiltak
 • nybygging og ombygging av skogsveier
 • skogbruksplanlegging og miljøregistrering
 • skogsdrift med taubane, hest, o.a.
 • andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket
 • tømmerkaier og terminaler
 • skoggjødsling (se egen beskrivelse)
 • skogplanting (se egen beskrivelse)

Se mer informasjon hos Landbruksdirektoratet.

For Vestre Toten kommune gis det for tiden følgende tilskudd:

Ungskogpleie - 35% av kostnad

Første gangs tynning - inntil kr 300,- pr daa ved underskudd

Målgruppe

Skogeiere

Kriterium/vilkår

Du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og til andre aktivitetsfremmende tiltak (se teksten over) kan også gis til

 • skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog 
 • eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Naturmangfoldloven §§ 8-12.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Hver tilskuddsordning har et eget søknadsskjema. All informasjon om søknadsfrister og søknadsskjema finnes på denne siden hos Landbruksdirektoratet, Tilskuddsordninger i skogbruket.

Søknadsskjemaene ligger tilgjengelige her.

 • Veibygging: SLF-902, SLF-903, SLF-904
 • Skogkultur og kvalitetsutvikling: SLF-909
 • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering: søkes hos fylkesmannen
 • Tømmerkaier og terminaler: søkes hos Landbruksdirektoratet
 • Skogsdrift med taubane: SLF-916
 • Miljøtiltak: SLF-911
 • Skoggjødsling: søkes hos kommunen
 • Skogplanting: SLF-909
 • Andre tiltak: ta kontakt med kommunen

Skjema for søknad om tilskudd til tynning, sendes kommunen.

https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?servicekey=&q=tynning

Søknadsbehandling

Ta kontakt med oss i kommunen for mer informasjon om tilskuddene, og eventuelt veiledning til å fylle ut søknadsskjemaene.

Saksbehandlingstid

Kommunen/Fylkesmannen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Brosjyre

  Skjema

  Annet


  Publisert: 12.09.2016 10:44
  Sist endret: 12.09.2016 10:44