Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Innhold

Beskrivelse

Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet og hjelpe deg mot økonomisk selvstendighet. Til sammen får du opplæring i 600 timer. Opplæringen i samfunnskunnskap skal gis på et språk som du forstår. Norskundervisningen skal gis på norsk. For å få permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap må du ha gjennomført denne opplæringen.

Det er avsluttende prøver i både norsk og samfunnskunnskap. Ved gjennomført opplæring får du et deltakerbevis.

Det skal utarbeides en individuell plan. Planen skal ta utgangspunkt i opplæringsbehovet ditt. Har du rett til gratis opplæring (se nedenfor), skal du få tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk (i inntil 2 400 timer) hvis du har behov for det. Kommunen kan kreve at du gjennomfører en test for å fastslå om du har et slikt behov.

Kontaktperson

Navn
Per Olav Strande
Tittel
Tjenesteområdeleder
Telefon
61 15 39 60
Telefaks
61 15 35 55

Målgruppe

Utlendinger mellom 16 og 67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Dette inkluderer:

 • asylanter
 • overføringsflyktninger
 • arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer
 • personer med opphold på humanitært grunnlag og familiegjenforente til disse 
 • familiegjenforente med norsk eller nordisk borger bosatt i Norge

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis for personer mellom 16 og 67 år som har oppholdstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse, bortsett fra for arbeidsinnvandrere og deres familiemedlemmer. De må betale for opplæringen.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se spesielt introduksjonsloven kap. 4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Om søknadsprosessen

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav om slik opplæring settes fram.

Mulighet til å klage

Du kan klage på vedtak om

 • tildeling av opplæring
 • vesentlige endringer i den individuelle planen
 • at opplæringen stanses
 • permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 12.09.2016 10:44
   Sist endret: 12.09.2016 10:44