Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Innhold

Beskrivelse

Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så sant det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet.  

Kontaktperson

Tom Erik Støen Østli, konsulent

Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen lengde.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Se forskrift om parkering for forflytningshemmede og parkeringsforskriften § 33.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du søker kommunen, må du legge ved legeattest og bilde.

Vedlegg

Legeattest og bilde

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Skjema

Elektronisk og papirbasert søknadsskjema for parkeringstillatelse for forflytningshemmede finner man ved å følge denne lenken:


Publisert: 12.09.2016 10:44
Sist endret: 17.10.2019 14:02