Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)

Innhold

Beskrivelse

Alternativt Navn

Matrikkel - sammenslåing av eiendommer

Eier du to eller flere matrikkelenheter (eiendommer) i samme kommune, kan du kreve å få dem sammenslått til én eiendom med ett gårds- og bruksnummer. Fester du to festegrunner (med hvert sitt festenummer) på samme bruksnummer, kan du kreve å få dem sammenslått til ett festenummer. Se nedenfor hvilke vilkår som må være oppfylt.

Kontaktperson

Navn
Trygve Robøle
Tittel
Oppmålingsingeniør
Telefon
469 26 391
Navn
Kjetil Naterstad
Tittel
Oppmålingsingeniør
Telefon
469 26 385

Målgruppe

Personer som er hjemmelshavere (har grunnbokshjemmel) til mer enn én eiendom eller mer enn én festegrunn

Kriterium/vilkår

 • Eiendommene må ligge i samme kommune. Vanligvis vil eiendommene grense opp til hverandre og utgjøre et sammenhengende hele, men det er også adgang til for eksempel å slå sammen to eiendommer som ligger på hver sin side av en vei
 • Det må foreligge en attest fra kommunen. Hvis en sammenslåing kan føre til forhold som er i strid med reguleringsplanen, kan kommunen nekte å utstede attest
 • Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis den fører til prioritetskollisjon mellom panthavere
 • Sammenslåing av festegrunn kan bare skje hvis festekontraktene er likelydende og festegrunnene ligger på samme grunneiendom

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se 
Matrikkellova § 18 Samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar
Matrikkelforskriften Kapittel 10 Sammenslåing

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Sammenslåing kan ikke gjennomføres hvis dette medfører prioritetskollisjon mellom panthavere. Det er hjemmelshaverens ansvar å bringe dette i orden. Ta eventuelt kontakt med Tinglysingen hos Kartverket, tlf. 32 11 88 00, hvis du ikke har oversikt over dette. Kravet om sammenslåing sender du til kommunen.

 

 

Vedlegg

Attest fra kommunen

Søknadsbehandling

Kommunen vurderer om vilkårene for sammenslåing foreligger og utsteder en attest hvis de finner at forholdene for sammenslåing er til stede. Hvis hjemmelshaver (som fester eller som eier) krever to festegrunner (festenumre) slått sammen, må vedkommende sende kopi av kravet til den/de andre hjemmelshaverne. Disse får en frist på to uker til å uttale seg. Krav om sammenslåing bør ikke sendes til tinglysingsmyndigheten før denne fristen på to uker er over. Det er kommunen som i eiendomsregisteret (matrikkelen) bestemmer hvilke bruksnummer/festenummer som skal bestå og hvilke som skal settes til historiske. Si i fra hvis du har ønsker knyttet til dette. Deretter videresender kommunen kravet ditt med attest til Tinglysingen hos Kartverket. De avgjør om vilkårene for sammenslåing er oppfylt og anmerker i så fall sammenslåingen i grunnboken.

Mulighet til å klage

Du kan klage hvis kommunen avviser sammenslåingen. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Brosjyre

  Skjema

  Annet


  Publisert: 12.09.2016 10:45
  Sist endret: 26.03.2021 09:44