Skoletilhørighet

Innhold

Beskrivelse

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til. Du kan søke om å få barnet ditt inn ved en annen skole. Det er opp til kommunen om søknaden blir innvilget.

Skolen/kommunen vil sende brev til foresatte med barn som er i skolepliktig alder. I brevet blir det opplyst om hvor dere skal møte og til hvilket tidspunkt.

Kontaktperson

Kari Leander, sekretær ved skolekontoret i Vestre Toten kommune

Målgruppe

Foresatte med barn i skolepliktig alder

Kriterium/vilkår

Hvilken skole eleven hører til, avgjør kommunen etter en konkret vurdering. Vurderingen skal ta utgangspunkt i geografiske forhold, men skal også ta hensyn til om for eksempel søsken er plassert på den samme skolen, kapasiteten på skolen og om skoleveien er farlig.

Vestre Toten kommune har fem opptaksområder på barnetrinnet; Bøverbru, Ihle, Reinsvoll, Thune og Raufoss skolekrets. Elevenes bostedsadresse er utgangspunktet for skoletilhørighet.

Elever fra Bøverbru, Ihe, Reinsvoll og Thune sokner til Reinsvoll ungdomsskole, mens elever fra Raufoss krets sokner til Raufoss ungdomsskole.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se spesielt opplæringslova § 8-1 Skolen

Kommunestyret i Vestre Toten kommune vedtok i sak 0080/15 kommunal forskrft om skoletilhørighet og opptakskriterier for barnetrinnet, gjeldende fra 1.8.2016.

Om søknadsprosessen

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Du kan klage både på vedtak om hvilken skole eleven hører til og på vedtak om skolebytte til annen skole.


Publisert: 12.09.2016 10:46
Sist endret: 28.11.2022 08:26