Støttekontakt

Innhold

Beskrivelse

Om tjenesten

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.

Ønsker du å bli støttekontakt?

Ta kontakt med koordinator Anne Linn Dambråten på telefon 930 83 038 eller epost: anne-linn.dambraaten@vestre-toten.kommune.no

Søknad om å få og eller å bli støttekontakt

På skjemaet kan man søke om tildeling av støttekontakt, eller søke om å jobbe som støttekontakt.

Andre kontaktpersoner: 

Kontor for tildeling og koordinering, Helse og Omsorg.

  • Mette Ødegårdstuen, telefon 90 84 33 08

Målgruppe

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer

Kriterium/vilkår

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Du skal ikke belastes for utgifter som støttekontakten har.
Brukeren må betale sine egne utgifter.

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Brosjyre

Annet


Publisert: 12.09.2016 10:47
Sist endret: 24.08.2021 09:02