Utslippstillatelse

Avløp - private avløpsanlegg

Innhold

Utslippstillatelse

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom rør eller ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom - klosettavløp er ikke inkludert.

Kontaktpersoner

Abdul Jabbar, miljørådgiver
E-post: abdul.jabbar@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 457 91 466

Gaute Thomassen, miljørådgiver
Epost: Gaute.Thomassen@vestre-toten.kommune.no
Telefon: 469 26 361

Vilkår for utslippstillatelse

Utslippet må være mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegg eller utslippspunkt i løpet av året. Standardvilkårene fremgår forøvrig av forurensningsforskriften kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende. Vilkår kan også fremgå av utslippstillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften. Kommunen kan gjennom tilsyn kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Pris for tjenesten

Om søknadsprosessen

Veiledning

Kommunen gir veiledning om vilkår, forundersøkelser og hvordan du skal søke om utslippstillatelse. Skriftlig søknad skal blant annet inneholde følgende opplysninger:

  • dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives
  • om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 12 eller om det søkes om fritak for kravene
  • plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart
  • interesser som antas å bli berørt av etableringen, slik som drikkevann

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen. Eventuelle uttalelser skal vedlegges søknaden.

Søknadsbehandling

Kommunen kan under søknadsbehandlingen fastsette krav som avviker fra forskriftens kap. 12 eller nekte etableringen av utslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Saksbehandlingstid

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap. 12 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt såfremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften skal avgjøres så snart som mulig.

Mulighet til å klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket vurdere om det er grunn til å endre det. Opprettholder kommunen vedtaket, vil saken bli sendt til klagenemnda.

Lover og retningslinjer

Skjema

Ved ferdigstillelse av anlegget må det sendes inn en søknad om ferdigattest.

Dersom avløpsanlegget og/eller dets komponenter må installeres helt eller delvis på annen manns grunn må det foreligge en erklæring mellom tiltakshaver og grunneieren av den berørte tomten før anlegget kan tinglyses. Erklæringen skal sendes til kommunen.

Flere skjemaer for byggesak finnes på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Brosjyre og informasjon


Publisert: 21.04.2017 10:05
Sist endret: 15.06.2021 10:09