Vald - godkjenning

Innhold

Beskrivelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. For å få tillatelse til å felle hjortevilt må valdet (det geografiske området som jakten skal foregå i) godkjennes. Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt. Et vald kan bestå av en eller flere eiendommer.

Kontaktperson

Eirik Røstadsand, plansjef

Målgruppe

Grunneiere/jaktrettshavere

Kriterium/vilkår

Viltarter har ulike krav til areal. Tellende areal er lik antall dekar av de arealtyper som den enkelte art bruker regelmessig over flere år. Kommunen fastsetter hva som er minstearealet for at et vald skal godkjennes.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se viltloven §§ 16 og 40

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må sende skriftlig søknad med

 • opplysninger om hvilken art eller arter søknaden gjelder for
 • kart som viser grensene for valdet 
 • oversikt over eiendommene som valdet omfatter (med gårds- og bruksnummer) og den enkelte eiendommens størrelse 
 • oppgave over tellende areal for den eller de aktuelle artene 
 • skriftlig samtykke fra samtlige jaktrettshavere i valdet 
 • navn og adresse på oppnevnt representant for valdet

Du kan også bruke skjemaet nedenfor.

Søknadsfrist

1. mai for elg, hjort og rådyr og 15. mai for villrein

Søknadsbehandling

Kommunen/villreinnemnda skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen/villreinnemnda innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Godkjenning av vald skal skje innen 15. juni

Mulighet til å klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen/villreinnemnda vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Miljødirektoratet for vedtak gjort av villreinnemnda. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til klageinstansen.

Brosjyre

  Skjema

   Annet


   Publisert: 13.09.2016 02:07
   Sist endret: 13.09.2016 02:07