Arealplaner

Innhold

Areal- og reguleringsplaner

Planer, kart og planreguleringer - Vestre Toten kommune. Illustrasjon: Jørn Melnes

En reguleringsplan gir bestemmelser for hvilke bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet. Plan- og bygningsloven gir kommunen et ansvar for at det finnes reguleringsplaner for alle aktuelle utbyggingsområder.

En reguleringsplan er:

  • et arealplankart med tilhørende bestemmelser for arealbruken innenfor planområdet.
  • en planbeskrivelse som forklarer hensikten med planen.

Plan- og bygningsloven skiller mellom områderegulering og detaljregulering.
Områderegulering er kommunens ansvar, mens detaljregulering kan utarbeides av private forslagsstillere eller av kommunen selv. 

Større bygge- eller anleggsarbeid er ikke tillatt dersom det ikke er utarbeidet en reguleringsplan.

Oversikt over alle reguleringsplaner i kommunen

Kommunen sine planer

Vedtatte reguleringsplaner - Plandialog
Reguleringsplaner under arbeid - Plandialog
Kommuneplan for Vestre Toten kommune, langsiktig del: 2012 - 2023.

Vedtatt av kommunestyret 27.11.2014, sak 95/14 - ikrafttredelse 20.4.2015

Deling av eiendom

Deling/fradeling av eiendom betyr at nye tomter opprettes med eget gårds- og bruksnummer, eller at arealer overføres fra en eiendom til en annen. Fradeling inkluderer også andre justeringer av tomtegrenser mellom to eller flere eiendommer.

Fradeling er som hovedregel søknadspliktig etter plan- og bygningslovens §§ 20-1 og 26-1.

Mindre grensejusteringer

Enkelte mindre grensejusteringer er unntatt fra plan- og bygningsloven, og behandles kun etter matrikkelloven. Dette forutsetter bl.a. at arealet som endres ikke overstiger 5 % av den minste berørte eiendommen, og at samlet areal ikke overstiger 500 kvadratmeter. Se her for nærmere informasjon om mindre grensejusteringer.

Hvem kan søke om deling?

Det er kun eieren av en eiendom som kan søke om deling, dvs. den eller de som er registrert som hjemmelshaver i grunnboka. Ved grensejusteringer og fradeling av tilleggsareal skal både den som gir fra seg og den som får areal skrive under.

Hva skal søknaden inneholde?
  • En kort beskrivelse av tiltaket (gjøres på søknadsskjemaets punkt 12, evt. på eget ark). 
  • Gjenpart av nabovarsel. Ta kontakt med kommunen dersom du har behov for naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å følge denne lenken (ekstern lenke - dibk.no)
  • Du kan også legge ved andre dokumenter som du mener har betydning for saken, for eksempel private avtaler, kart, målebrev og lignende.
Saksbehandling

Søknaden sendes til kommunens postmottak. Dersom det er feil eller mangler med den innsendte søknaden, tar vi kontakt med søker.

Saksbehandlingstid ved komplett søknad er tre uker. Dette forutsetter at søknaden ikke krever dispensasjon eller tillatelse etter annet lovverk, og at det ikke er innkommet merknader fra naboer.

Dersom søknaden innvilges, sendes den over til oppmålingsavdelingen samtidig med at du mottar vedtaket. Vennligst merk at oppmålingsavdelingen har begrensninger mhp. hvilke tider av året det kan gjennomføres oppmålinger. Erfaringsmessig er det stor pågang på oppmålingssaker på våren og senhøsten. Dersom du planlegger et byggeprosjekt på det omsøkte arealet, bør du søke om fradeling i god tid. Mer informasjon om oppmåling finner du her.

Saker som krever dispensasjon

En søknad om fradeling kan være i strid med plan- og bygningsloven, kommuneplanen eller en reguleringsplan. En søknad om fradeling må i så fall også behandles som en dispensasjon etter plan- og bygningslovens §§ 19-1 og 19-2.

Eksempel på saker som vil kreve dispensasjon:

  • Fradelinger innenfor 100-metersbeltet langs strandsona.
  • Fradelinger fra landbrukseiendom til boligeiendom (tilleggsareal, nye tomter m.m.).
  • Fradelinger som er i strid med tomtegrenser eller arealformål i en vedtatt reguleringsplan.

Søknader om dispensasjon skal begrunnes i eget skriv. Dispensasjoner skal sendes på høring til berørte offentlige myndigheter, f.eks. Fylkesmannen, fylkeskommunen eller Statens Vegvesen. Vi gjør oppmerksom på at kommunen har begrenset adgang til å innvilge dispensasjoner.

Saksbehandlingstid for saker som krever dispensasjon vil være 12 uker fra vi mottar komplett søknad. Høringsperiode til offentlige myndigheter kommer i tillegg.

Saker som må behandles etter annet lovverk

I enkelte tilfeller må søknader om deling også behandles etter annet lovverk. Dette kan blant annet gjelde:

  • Saker som kan berøre landbruksarealer (behandles etter Jordloven)
  • Saker som kan berøre kulturminner (behandles etter Kulturminneloven)

For slike saker vil det være egne saksbehandlingsregler og gebyrer.

Nasjonale maler

Maler til bruk i reguleringsplanprosessen, sjekklister for planbeskrivelse og kommunens behandling av reguleringsplaner i tillegg til nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser.

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

Veileder 
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Mer informasjon finner man her:

Kart

Samfunnsutvikling

Tettstedsutvikling krever samarbeid mellom mange aktører: gårdeiere, handelsstand, kommunen, næringslivet og vegeiere, for å nevne noen. Hvordan kan vi få til dette på Raufoss? 

 

Raufoss 2040 - Prosjekt ATP. Logodesign: Jørn Melnes

Gebyr

Kontaktinformasjon

Anne Merethe Andresen, arealplanlegger
Ole Tveiten, arealplanlegger
Elisabeth Konings, by- og arealplanlegger

Publisert: 20.06.2018 09:22
Sist endret: 07.09.2023 09:26