Vedtatt reguleringsplan for Rådhuskvartalet med nærområder

Innhold

Rådhuskvartalet med nærområder

Kommunestyret behandlet i møte 21.06.2018 sak 60/18.

Vestre Toten kommune vedtar reguleringsplan for Rådhuskvartalet med nærområder. Områdene GP1 og BAT2 får status som i gjeldende reguleringsplan for Tollerud nord.

Planområdet fremkommer av kartutsnittet under eller ved å se kart i Plandialog (PLAN-ID: 0529132)

Rådhuskvartalet med nærområder - vedtatt reguleringsplan
Reguleringsplan plankart

Planforslaget er i hovedsak i tråd med overordnede føringer og arealbruk i gjeldende kommuneplan for Vestre Toten kommune. Vedtaket har hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Avgjørelsen kan påklages og klagefrist settes til 31.08.2018.

Vedlegg


Publisert: 28.06.2018 12:13
Sist endret: 28.06.2018 12:13