Oppstart av planarbeid: Detaljregulering for Gjestrumfeltet øst

Innhold

Gjestrumfeltet øst

Kunngjøring om oppstart av planarbeid - detaljregulering for Gjestrumfeltet øst
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av arbeid med detaljregulering for Gjestrumfeltet øst, på Bøverbru i Vestre Toten kommune. Planarbeidet skal utføres av Feste Kapp AS på vegne av 2 Rom og Kjøkken AS.

Samtidig varsles det at de deler av gjeldene plan, Gjestrumfeltet, planid 0529026, vedtatt 26.11.1986, skal oppheves og erstattes av ny plan for Gjestrumfeltet øst. Utbyggingsområdet omfatter eiendommene gnr./bnr 65/3, 99, 105, 145, 150, 151 og 161.

Planområdet fremkommer på kartskissen under:

Gjestrumfeltet Øst

Deler av tidligere arealer regulert til boligformål er til nå ikke realisert. Da gjeldene plan er fra 1986, anses det som hensiktsmessig å foreta en ny regulering av ubebygde arealer. Hensikten med planarbeidet er å tilpasse gammel plan til ny ønsket utvikling.

Det er ønskelig å åpne opp for andre boligtyper enn gjeldene regulering i form av flermannsboliger / konsentrert småhusbebyggelse, samt andre takformer, uttrykk, etasjeantall/høyder (inntil 2 etasjer + evt underetasje). I tillegg ønskes regulerte tomtegrenser fjernet slik at det oppnås større fleksibilitet ved plassering av ny bebyggelse. Antall boenheter i gjeldende plan skal opprettholdes og evt økes som en del av omreguleringen.

Det er konkludert med at planen ikke skal konsekvensutredes.

Merknader og kontakt

Eventuelle merknader til planarbeidet rettes til oss innen 15.08.2018 og kan sendes til kapp@feste.no

Feste Kapp AS
Postboks 113
2858 Kapp

Vedlegg


Publisert: 28.06.2018 15:53
Sist endret: 28.06.2018 15:53