Reguleringsplan for «Slåtten» - kunngjøring om vedtak

Innhold

Vedtatt reguleringsplan for «Slåtten»

Det vises til tidligere oversendt sak i forbindelse med høring. Kommunestyret har nå vedtatt reguleringsplan for «Slåtten», planid. 0529151 i møte den 21. februar 2019, sak 22/19. Det er gjort noen mindre endringer, se vedlegg.

Vedtaket kan iht. plan- og bygningslovens §§ 1 - 9 påklages innen 3 uker. Eventuell klage framsettes skriftlig og sendes:

Vestre Toten kommune, Utvalg for teknisk drift og plansaker, pb.84, 2831 Raufoss eller post@vestre - toten.kommune.no

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra vedtaket ble kunngjort., jfr. plan - og bygningslovens §§ 15 - 2 og 15 - 3. Eventuelle krav fremsettes skriftlig.

Med hilsen
Anne Merethe Andresen, arealplanlegger, Vestre Toten kommune.

Vedlegg


Publisert: 06.03.2019 13:14
Sist endret: 06.03.2019 13:14