Varsel om oppstart av planarbeid for Fredlund, Raufoss

Innhold

Varsel om oppstart av planarbeid for Fredlund, Raufoss

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varsles det herved oppstart av detaljregulering for Fredlund (Framstadbakken 5) på Raufoss i Vestre Toten kommune. 

Reguleringsplanarbeidet utføres av ANKR rådgivning AS, på oppdrag fra Nordbolig Tomteutvikling AS. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging, i form av flermannsboliger/lavblokker - samt tilhørende infrastruktur, atkomst og parkering. Antall boenheter, boligtype og grad av utnytting vil bli vurdert under arbeidet med reguleringsforslaget.

Det legges opp til bygging av 25 - 30 boenheter av varierende størrelser, og med gode fellesarealer og uteoppholdsarealer. Utforming og stedstilpassingen av planlagte boliger, i forhold til nærmeste naboeiendommer og bygninger, vil avklares i løpet av planprosessen. Det meste av parkeringen forventes lagt under bakken. Det vil være ønskelig å vurdere etablering av fellesskapsløsninger i tråd med Connected Living, men dette må tas stilling til som en del av planarbeidet.

Planområdet ligger utenfor området som defineres som sentrum/sentrumsformål i Raufoss, men ligger i direkte tilknytning til sentrumsområdet. Det er gang/sykkelavstand til en rekke sentrumsfunksjoner og målpunkter, blant annet Raufoss jernbanestasjon. Planforslaget er slik i tråd med nasjonale føringer i forbindelse med fortetting rundt kollektivknutepunkter, og eksisterende tettstedstruktur. Planavgrensning følger i hovedsak eiendomsgrense til eiendom 36/35 (Framstadbakken 5), samt inkluderer en gangpassasje og fremtidig lekeplass. Planområdet kan også omfatte tilstøtende vegarealer der dette er relevant i forbindelse med avkjørsler, siktforhold med videre. Eiendom 36/35 ligger i et eneboligområde, og er avgrenset av Severin Olsens veg i øst, og Framstadbakken i syd - som er kommunale veger. Mot vest og nord avgrenses planområdet av tilstøtende boligtomter. Som boligområde har planområdet åpenbare kvaliteter; gode solforhold, nærhet til lokal lekeplass, barnehage og skoler, kollektivknutepunkt, sentrumsfunksjoner og rekreasjonsområder (Elveparken) – pendlermulighet til resten av Gjøvik regionen og Oslo.

Området er uregulert. Planområdet er i dag avsatt til boligformål i kommuneplanen. Planen vil være i henhold til kommuneplanens arealdel, og det forventes ikke at den vil gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planen er derfor vurdert å ikke omfattes av krav om konsekvensutredning. Det vil som del av planarbeidet utarbeides en ROS-analyse.

Eiendommen har i dag usikre eiendomsgrenser – og areal. Eiendom GBnr 36/35 er på ca 3 daa. Det vil bli gjennomført en kartforretning som grunnlag for planarbeidet. Det ligger i dag en enebolig med garasje/uthus på eiendommen. Det vil bli søkt om rivetillatelse for begge bygningene. Det legges opp til at boliger innenfor planområdet kan benytte arealer avsatt til lekeplass på gnr/bnr 36/525.

Planarbeidet kunngjøres i Totens Blad, i tillegg til her på denne side. Grunneiere, naboer og berørte parter tilskrives direkte.

Varslingsdokumenter og relevant informasjon er tilgjengelig som vedlegg i denne presentasjonen og ved servicetorget på rådhuset, Raufoss. Det tas forbehold om endringer utover forholdene beskrevet her. 

Innspill til planarbeidet og åpen dag på Bylab

Det inviteres til åpen dag på Bylab på Amfi Raufoss 19. mars kl 17.30 - 19.30.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er satt til 31. mars 2019.

Henvendelser og innspill rettes til:
ANKR rådgivning AS, Storgata 10, 2815 Gjøvik eller pr. e-post til: post@ankr.no

Det vil bli anledning til å komme med tilbakemeldinger på det konkrete planforslaget senere, ved utlegging av dette til offentlig ettersyn. 

Vedlegg

  1. Varslingsliste
  2. Kart med planavgrensning
  3. Oversiktskart
  4. Utsnitt av kommuneplanens arealdel

Publisert: 05.03.2019 15:44
Sist endret: 05.03.2019 15:44