Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Reinsvoll stasjon

Innhold

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid

På vegne av Bane NOR SF varsles oppstart av detaljreguleringsarbeid for Reinsvoll stasjon i Vestre Toten kommune, arealplan-ID 20190002. Asplan Viak er engasjert som plankonsulent.  

Det varslede arealet er på 50 daa og omfatter Reinsvoll stasjon og deler av Gjøvikbanen. Nødvendige arealer for anleggsgjennomføring og driftsveger er inkludert i varslet planområde. Se vedlagte kart.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Reinsvoll stasjonOversiktskart. Planområdet er angitt med lilla omriss.

Bane NOR planlegger flere tiltak som gir forbedret kapasitet på Gjøvikbanen for å muliggjøre timesavganger mellom Gjøvik og Oslo. Et av tiltakene innebærer etablering av kryssingsspor ved Reinsvoll stasjon. Som følge av dette vil det etableres tosidig plattform ved stasjonen og det må bygges en planfri kryssing av sporene som gir adkomst mellom plattformene for reisende.

Formålet med reguleringsarbeidet er å avklare arealbruken i planområdet for å sikre utbygging av kryssingsspor, planfri kryssing ved stasjonen, ny plattform på vestsiden og oppgradert plattform på østsiden, nødvendig driftsveg til sporet og nødvendig areal for anleggsarbeidet. Det er aktuelt å regulere det meste av området til hovedformål samferdsel, underformål jernbane.

Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning iht. plan- og bygningsloven § 4-2 med tilhørende forskrift om konsekvensutredninger.

Kommuneplan for Vestre Toten 2012-2023 gjelder for området og legges til grunn for utarbeidelse av reguleringsplanen. Det varslede planområdet omfatter også mindre deler av følgende eksisterende reguleringsplaner:

  • Reinsvoll sentrum nord (planID 0529025)
  • Miljøgate Reinsvoll sentrum (planID 0529109)
  • Kretafeltet (planID 0529012)

Oppstartsvarselet annonseres i Totens blad 11.09.2019, i tillegg til denne kunngjøringen.

Åpent informasjonsmøte

Det avholdes et åpent informasjonsmøte om planen rettet mot grunneiere i planområdet, naboer og andre interesserte torsdag 26.09.2019 klokken 18.00 på Reinsvoll barneskole. Offentlige høringsinstanser, grunneiere, festere, naboer og andre som har interesser i området kan levere skriftlige innspill til planarbeidet i denne fasen.

Frist for innspill

Frist for merknad til oppstartsvarselet er 04.10.2019. Spørsmål og merknader til planarbeidet kan rettes til undertegnede. Saksprosessen med tilhørende dokumenter kan følges på hjemmesiden til Vestre Toten kommune.

Vennlig hilsen

Nils-Ener Lundsbakken
Asplan Viak AS
Pb. 295
2302 Hamar

Telefon: 905 19 701 - epost: nilse.lundsbakken@asplanviak.no

Vedlegg


Publisert: 10.09.2019 13:13
Sist endret: 10.09.2019 13:13