Beitedyr og rovviltkontakt i Vestre Toten kommune

Innhold

Kontakt og organisering

Ta kontakt med rovviltkontakten i SNO dersom dere finner kadaver, dekk til kadaveret og GPS-merk funnstedet hvis mulig. Meld også rovdyrobservasjoner og rovdyrspor til rovviltkontakten.

Utfyllende informasjon om Statens naturoppsyn og Statsforvalteren i innlandet sitt arbeid med rovvilt og beitedyr finnes på statsforvalterens nettside om beitedyr og rovvilt (ekstern side - statsforvalteren.no)

Rovviltkontakt, Statens naturoppsyn

 • Kjell Arvid Briskodden - telefon 959 35 266
 • Turid Hovland - telefon 481 96 364

Rovviltkontakt og rovvilttelefon, Statsforvalteren i innlandet

 • Harald Klæbo - telefon 61 26 60 56
 • Sidsel Røhnebæk - telefon 61 26 61 54
 • Rovviltvakttelefon - telefon 970 29 840
 • Rovviltvakttelefon - Felles vakttelefon ved rovvilthendelser i Innlandet (ekstern side - statsforvalteren.no)
 • Operativ fellingsleder, Lars Pettersbakken - telefon 911 94 882
 • Administrativ fellingsleder, kommunal viltforvalter: Yngve Granum Stang - telefon 902 09 059
 • Egil Ulsrud – landbruksrådgiver telefon 61 15 34 43 / 907 84 222
 • Anders Kvaløy Olsen – landbruksrådgiver telefon 61 15 34 58 / 971 23 823
 • Telefon 22 40 00 00
 • Telefon 909 99 479
 • Terje Balke, leder - telefon 971 60 822
 • Svein Thompson, nestleder - telefon 930 34 922
 • Politi, Gjøvik telefon: 61 15 13 00
 • Politi: 02800
 • Nødtelefon: 112

Ansvarsforhold

Ansvarsforhold – fellingsledelsen ved skadefelling av rovvilt

I Vestre Toten kommune har vi delt fellingsledelsen inn i en administrativ leder (kommunal viltforvalter) og en operativ fellingsleder. Kommunikasjon i forbindelse med fellingsforsøk vil gå direkte mellom beitelagsleder og den kommunale fellingsledelsen. Detaljer rundt ansvarsforhold og prosedyrer må spesifiseres i en egen arbeidsinstruks. Egen instruks for hvilke bommer som må ha vakthold under et fellingsforsøk.

Beiteslipp

Beitelaga informerer allmenheten om beitedyr som går i området og informasjon om båndtvang og beitedyr, kontaktpersoner og telefonnummer. Beitelaga henger opp plakater på veger og parkeringsplasser i de respektive beiteområder.

Varslingsinstrukser

 • Beitelagsleder varsler SNO og kommunen (fellingsledelse).
 • Kommunen varsler Statsforvalteren og søker om fellingstillatelser.
 • Kommunen varsler beitelagslederne og nabokommuner.
 • Fellingsledelse iverksetter fellingsforsøk. Ut i fra situasjonen vurderes behov for å rekvirere hjelp fra nabokommuners fellingslag eller SNO.
 • Leting av døde og skadde dyr må koordineres med operativ fellingsleder under fellingsforsøk. Muligheten for en vellykket felling må veies opp mot å vente med å lete i området.  
 • All kommunikasjon skal gå via kontaktperson i beitelag og fellingsledelsen. (Detaljer nedfelles i egen arbeidsinstruks).
 • Det er beitelaget i det berørte området som skal rekvirere personell / hundeekvipasje til å lete etter døde /skadde dyr, og som må vurdere hvem som er egnet til oppgaven.
 • Leting skal foregå systematisk og koordineres av beitelagsleder eller person utpekt av beitelagsleder fra en letesentral. Letesentralen bør disponere egnet materiell for avliving.
 • Kontaktperson presse. Administrativ fellingsledelse er kontaktperson for media om fellingsforsøket.  Beitelagene utpeker en mediekontakt som kan uttalelse seg eller henvis til fellingsleder. Møte med media bør ikke finne sted i skadeområdet.
 • Administrativ fellingsleder har primært koordineringsrolle med fellingsleder, øvrige myndigheter og nabokommuner. Koordinator har ansvar for loggføring av alt som skjer.
 • Kommunen skal bistå beitebrukere og fellingslag med søknader om akuttmidler.
Fellingslag

Kommunen skal ha et fellingslag som er stort nok og godt nok til å kunne iverksette et reelt fellingsforsøk på et rovvilt og kunne bidra i et fellingsforsøk i våre nabokommuner. Erfaring tilsier at en «vanlig» hjorteviltjeger ikke automatisk er kvalifisert eller har tid og tålmodighet til å delta i et fellingsforsøk – som oftest på nattestid.

Ved rekruttering til fellingslaget må fellingsledelsen, i samråd med rådmann, vurdere personlig egnethet, dynamikk i laget og antall jegere som trengs for å løse oppgaven. Fastsettelse av formelle krav og forventninger til jaktpersonell utarbeides av fellingsledelsen og forankres i nevnte arbeidsinstruks.

Beitelagets beredskap

Beitelagene må arbeide med beredskap innad i lagene.

 • Kartlegge tilgjengelige beredskapsarealer
 • Kartlegge veibommer i beiteområdene og gi fellingsledelsen kontaktlister for disse. Fellingsledelsen lager avtaler med grunneier om tilgang ved fellingsforsøk.

Beitelag i Vestre Toten kommune

Beitelag    Leder   Telefon Epostadresse
Vestre Toten Beiteforening Ole Werner Omdahl 913 70 474 ole.werner.omdahl@outlook.com

Vestre Toten lodd nr 1
og Trevatn kvigesankelag

Lars Olav Fald 905 47 301 larsfald@bbnett.no

Eina Beiteforening 

Åge Martin Kløvrud  902 19 396   a-m-kloe@online.no
  Erlend Amlie   913 95 861 iamlie@online.no

Toten og Land Beitelag

Gunleik Fjellseth 414 78 301 gunleik.fjellseth@me.com

Beitelag i tilgrensende kommuner

Beitelag

Leder  Telefon Epostadresse

Søndre Land

     
Trevatna beitelag Paul Øksne    906 47 278  pauloek@frisurf.no
Trevatn kvigesankelag Lars Olav Fald  901 47 524  
Hov & Scheeskroken beitelag SA Arne Aasbekken 416 95 923 hovbeitelag@gmail.com
Østre Toten      
Kolbu storfesankelag Arnfinn Degvold  416 52 115  adegvold@gmail.com
Kolbu saubeitelag Anita Schjøll  913 95 871  
Gran      
Gran beitelag, storfe Ole Molden 992 56 266  
Gran saubeitelag Svein Erik Rasmussen 905 69 751  s-eras@online.no
Gjøvik      
Vardal beitelag Sverre H. Snuggerud 977 20 664  

                         


Publisert: 19.04.2018 10:08
Sist endret: 22.02.2021 10:01