Brannteknisk veiledning i byggesaker

Innhold

Beskrivelse

Brannvernavdelingen samarbeider med Planavdelingen i byggesaker etter Plan- og bygningsloven der hvor det er nødvendig å få belyst og vurdert brannfaglige spørsmål. Brannvernavdelingen gir uttalelse i aktuelle saker. Avdelingen kan reise spørsmål om aktuelle forhold der dette anses nødvendig for å få klarhet i brannvernforhold. Avdelingen kan også be om utdypende redegjørelse der hvor brannvernforholdene kan synes uklare eller hvor aktuelle løsninger kan synes å bli uheldige i forhold til brannsikkerheten i ettertid.

Brannvernavdelingen deltar på forhåndskonferanser, møter og befaringer ved behov og dersom det er ønskelig.

Kontaktperson

Navn
Bjørn Sondra Kjelsrud

Tittel
Tjenesteområdeleder

Telefon
61 15 34 33

Telefaks
61 15 35 55

E-post
bjoern-sondra.kjelsrud@vestre-toten.kommune.no

Lover og retningslinjer

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, evt. reguleringsplan og vedtekt til Plan- og bygningsloven (plan- og bygningsmydighetense plikt til å søke samarbeid og innhente uttalelse fra andre myndigheter når dette anses nødvendig)

Om søknadsprosessen

Henvendelser skal fortrinnsvis gjøres via Planavdelingen som så tar kontakt med Brannvernavdelingen. Planavdelingen tar også kontakt på eget initiativ, dersom den anser det nødvendig å innhente uttalelse fra brannvernavdelingen. Det presiseres at brannvernavdelingen ikke opptrer som saksbehandler eller konsulent i byggesaker, men kun bistår med faglig veiledning og bistand i å få utdypet brannfaglige spørsmål der dette anses nødvendig.


Publisert: 29.09.2017 10:05
Sist endret: 29.09.2017 10:05