Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Innhold

Beskrivelse

Feiing skal gjennomføres etter behov. Behovet, dvs. hvor ofte feiing må gjennomføres, vurderes bl.a. på grunnlag av hva det fyres med, sotmengder, fyringsmønster og type ildsted for hvert enkelt fyringsanlegg.

Tilsyn skal også gjennomføres etter behov. Behovet vurderes på grunnlag av kartlagt risiko; bl.a. bygningstype og alder, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønsteret.

For at feiervesenet skal kunne følge opp behovet for feiing til enhver tid, må fyringanlegget være tilknyttet kommunens feie- og tilsynsregister. Nyinstalleringer og utskiftinger av ildsteder må derfor meldes til feiervesenet.

Eiere av bygninger med pipe

Det er bygningseierens ansvar å sørge for sikker adkomst til og på taket. Er feieren avhengig av løs stige for å komme opp på taket, skal eieren sørge for at stige er tilgjengelig.

Pris for tjenesten

Lover og retningslinjer, gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se også forskrift om brannforebygging kapittel  4, §17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Eiere av helårsbolig med pipe/ildsted som er registrert i kommunens eiendomsregister, vil automatisk bli kontaktet. Du får vanligvis varsel om feiing eller tilsyn elektronisk 1-2 dager før. (For de som ikke er registrert med telefonnummer, vil få varsel pr. brev) Hvis tidspunktet ikke passer, kan du avtale et nytt tidspunkt med feieren.

Hvis det ikke er klargjort for feiing (enten ved at noen er til stede, stige er lagt frem eller det på annen måte er gitt klar beskjed om at det kan feies), vil feiingen ikke bli utført. Hvis du ikke har gjort ny avtale mens feieren er i området, må du regne med å vente til neste runde. Ta derfor kontakt med feieren snarest mulig!

Ved gjennomføring av tilsyn med fyringsanlegget inne i boligen må eier eller en som representerer eier være til stede. Tilsyn kan også avtales på kveldstid.

Feieren skal vurdere forhold ved fyringsanlegget som har betydning for brannsikkerheten eller atkomsten. Ved avvik som ikke kan rettes på stedet, skal feieren gi deg en skriftlig tilbakemelding med frist for å rette eller frist for å gi tilbakemelding om når retting blir gjort. Tilsynsmyndigheten kan gi de nødvendige pålegg hvis dette ikke skjer.

Er du ikke fornøyd med de tjenestene feiervesenet utfører, så ta kontakt med kommunen. Klageinstans for vedtak som er truffet av brannsjefen, er kommunens egen klagenemnd.

Informasjon

Feiing og tilsyn - informasjon til huseier

Fyringsmønsteret i Vestre Toten har endret seg. Bl.a. har mange blitt flinkere til å fyre riktig, fyringsanlegg og ildsteder har blitt bedre og mer rentbrennende. Dette medfører økte variasjoner i behovet for feiing av skorstein. Til gjengjeld gjennomfører feiervesenet tilsyn med fyringsanlegg i tillegg til feiing.

Feiervesenet vil med dette informere litt om behovsprøvd feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 h pålegger kommunen v/brannvesenet å sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. I Vestre Toten er denne oppgaven lagt til brannvernavdelingen v/feiervesenet.

Forskrift om brannforebygging § 17 og tilhørende veiledning gir nærmere bestemmelser om gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Feiing og tilsyn med fyringsanlegg er behovsprøvd
Feiing skal gjennomføres etter behov. Behovet, dvs. hvor ofte feiing må gjennomføres, vurderes bl.a. på grunnlag av hva det fyres med, sotmengder, fyringsmønster og type ildsted for hvert enkelt fyringsanlegg.

Tilsyn skal også gjennomføres etter behov. Behovet vurderes på grunnlag av kartlagt risiko; bl.a. bygningstype og alder, kvaliteten på fyringsanlegget og fyringsmønsteret.

Forskrift om brannforebygging § 6 og tilhørende veiledning gir nærmere bestemmelser knyttet til eierens ansvar for fyringsanlegg.

Det er meldeplikt på fyringsanlegg/ildsted
For å sikre at feiervesenet har et oppdatert system for ivaretagelse av feie- og tilsynsplikten med fyringsanlegg og ildsteder, er det nødvendig å få registrert nyinstallasjoner og andre endringer av fyringsanlegget som kan ha betydning for brannsikkerheten.

Eier/bruker plikter derfor å melde fra til kommunen v/feiervesenet ved slike endringer. Eget skjema for dette finnes på kommunens hjemmesider – www.vestre-toten.kommune.no, eller en kan få det tilsendt ved henvendelse til feiervesenet.

Plikt til å ta i mot feieren ved varslet feiing og/eller tilsyn med fyringsanlegget
Eier (eller bruker på eiers vegne) skal etter å ha mottatt varsel om feiing eller tilsyn, sørge for at feieren har tilfredsstillende atkomst til hele fyringsanlegget.

Ved varslet feiing må det være etablert sikker adkomst både opp til- og oppe på taket og helt opp til røykkanal (skorstein).

Ved varslet tilsyn må feieren få adgang inn i bygningen (boligen) for å kunne inspisere fyringsanlegget.

Gebyr ved ikke utført feiing/tilsyn
Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn er gjennomført, men gjelder for kalenderåret uansett når i kalenderåret tjenesten finner sted. Betalingsplikten må også anses å gjelde selv om det et enkelt år ikke blir foretatt feiing og/eller tilsyn på grunn av forskyvninger. Det er fastsatt et prinsipp om at gebyr kan innkreves selv om feiing og/eller tilsyn ikke er utført dersom:

  • Feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er nødvendig.
  • Feier etter varsel og ved fremmøte ikke har fått tilfredsstillende adgang til fyringsanlegget fordi eier/bruker ikke har vært til stede, eller ikke har lagt forholdene til rette for sikker adkomst til fyringsanlegget.

Feie- og tilsynsavgift i Vestre Toten
I Vestre Toten kreves et årlig gebyr (feie- og tilsynsavgift) til dekning av feiervesenets drift og tjenester etter selvkostprinsippet. Det vil si at avgiften går til drift av feiervesenet med deres tilhørende tjenester og administrasjon.

Selv om feiervesenet ikke skulle komme for å utføre feiing eller tilsyn et år, vil avgiften likevel bli innkrevd. Dette fordi feiervesenet kontinuerlig utfører tjenester som i sum kommer alle til gode. Et år kan det for eksempel hende at feiervesenet kommer to ganger (både feiing og tilsyn) uten at dette vil koste noe mer det året. Kartlegging av behov for feiing utføres, informasjon og motivasjonstiltak gjennomføres. Det gjennomføres kontroll etter pipebranner, registreringer av eierskifter, nyinstallasjoner og endringer på fyringsanlegg, oppfølging av pålegg og annen administrasjon (vedlikehold av registre, utsending av faktura, m.m) – alt er tjenester som dekkes av avgiften.

Ved å kreve inn en årlig avgift som er lik for alle oppnår vi en enklere og mindre administrasjon som i sin tur gir en totalt sett rimeligere tjeneste for kommunens innbyggere.

Gebyrfritak

Forutsetninger for gebyrfritak er at ildsted/fyringsanlegget ikke er i bruk.

Vilkår for gebyrfritak er at ildstedene enten er koblet fysisk fra pipa eller på annen måte er sikret mot bruk (plombering eller forsegling).

Feiervesenet håper med dette på et fortsatt godt samarbeid om brannsikkerhet og gode fyringsvaner i Vestre Toten.

Med hilsen feiervesenet i Vestre Toten
Trond Granlund, varebrannsjef

Ildsted

Installasjon av nytt ildsted er unntatt fra søknadsplikt. Mer om ildsted finner du på ”sjekkliste og kontrollerklæring for installasjon av ildsted”.

Skjema

Ordning for fritidsboliger

Fra og med 2016 er fritidsboliger med fyringsanlegg også omfattet av tjenesten.

Kommunen er i ferd med å utarbeide egen ordning for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger. Eiere av fritidsboliger vil bli kontaktet av feiervesenet i løpet av 2017 angående registrering av eventuelle fyringsanlegg og innhenting av opplysninger om fyringsanlegg. Det vil samtidig bli sendt ut mer informasjon om ordningen.

Informasjon om feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger i Vestre Toten kommune

1. januar 2016 trådte ny Forskrift om brannforebygging i kraft, se www.dsb.no. Samtidig ble kommunens plikt til å gjennomføre feiing og tilsyn med fyringsanlegg utvidet til også å omfatte fritidsboliger, se § 17. Dette, ved at den tidligere plikten ikke lenger er begrenset til kun å omfatte ordinære boliger.

§ 6 i samme forskrift omfatter eierens plikter knyttet til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegg, herunder plikten til å melde fra til kommunen når det er installert nytt ildsted eller gjort andre vesentlige endringer av fyringsanlegget.

Siden bestemmelsene nå er utvidet til å omfatte fritidsboliger, gjennomfører vi en førstegangs registrering av fyringsanlegg i fritidsboligene, slik at vi får en samlet oversikt som vi legger inn i våre databaser. Dette for at kommunen skal kunne oppfylle sine plikter og gjennomføre sine tjenester knyttet feiing av skorstein og tilsyn med fyringsanlegg.

Vi ber derfor alle mottagere av denne informasjonen om å fylle ut vedlagte melding og returnere den til kommunen, enten fritidsboligen har skorstein og evt. ildsteder eller ikke.

Etter at vi har registrert mottatt informasjon vil vi etter hvert sende ut varsel om feiing og tilsyn med fyringsanlegget i fritidsboligen. Vi gjennomfører første runde med feiing og tilsyn med alle fritidsboligene over en treårsperiode fra 2017 til 2019. Feiervesenet har gjennomført feiing og tilsyn med ca. 205 fritidsboliger til sammen fram til og med 2019. Det er fortsatt en del fritidsboliger som gjenstår. Dette fordi vi ikke har fått tilstrekkelig med tilbakemeldinger og/eller respons på varsel om feiing og tilsyn. Vi mangler fortsatt en del tilbakemeldinger og ber om at disse sendes til kommunen.

Vi vil fortløpende, når vi er på stedet, (risiko)vurdere når feiing og tilsyn skal gjennomføres neste gang ved hver enkelt fritidsbolig (behovsprøving). På forhånd har vi satt som et utgangspunkt at tjenestene skal leveres minimum en gang hvert 10. år. Dersom (risiko)vurderingen tilsier noe annet, vil vi justere dette deretter.

Vi legger opp til å gjennomføre både feiing og tilsyn med fyringsanlegget på ett og samme besøk. Dette for å unngå at spesielt eiere av fritidsboliger som bor i annen kommune (langt unna) skal slippe å måtte møte fram i to vendinger for å klargjøre for feiing eller ta i mot feieren på tilsyn.

Innkreving av gebyret vil skje ved utsending av faktura fortløpende etter at tjenesten er varslet (og gjennomført). Det å unnlate å ta i mot tjenesten etter at den er varslet fritar ikke for plikten til å betale gebyret. Det er imidlertid anledning å kontakte feiervesenet etter mottatt varsel for å avtale nytt tidspunkt for gjennomføring av tjenesten, dersom varslet tidspunkt ikke passer.

Med hilsen

Trond Granlund, varabrannsjef


Publisert: 06.01.2017 13:52
Sist endret: 04.01.2023 10:08