Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Innhold

Søknad om tillatelse til handel og oppbevaring av fyrverkeri

Ønsker du og din virksomhet å selge fyrverkeri i klasse II og III, må du ha tillatelse av kommunen. Tillatelse til å oppbevare fyrverkeri gis for mengder til og med 500 kg. For større mengder enn dette, må du ha tillatelse av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Kriterium/vilkår

  • Virksomheten skal utpeke en kompetent person over 20 år og en eventuell stedfortreder som har dokumenterte kunnskaper og politiattest. En av disse skal være til stede når salget foregår.
  • Virksomheten må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og fremlegge firmaattest fra Foretaksregisteret.
  • Utsalgsstedet må tilfredsstille byggeforskriftene og i tillegg en rekke andre sikkerhetskrav.
  • Salg og utlevering tillates ikke inne i kjøpesenter eller nærmere enn 25 m fra bensinstasjoner.
  • Salg til forbruker kan bare skje i perioden 27. til 31. desember og skal skje i handelslokale, over disk og av betjening.
  • Alle fyrverkeriartikler skal enten være godkjent av SINTEF eller være CE-merket og påført et godkjenningsnummer.

Pris for tjenesten

Det tas et gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri.
Behandling av ny søknad, kr. 1.735,-.

Behandling av fornyelse av eksisterende tillatelse (endringsbehov), kr. 730,-.

Lover og retningslinjer

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist

Innen 30. april i salgsåret. Søknader som kommer inn etter 30. april vil bli avvist.

Søknadsbehandling

Kommunen registrerer søknaden og vurderer bygningsmessige forhold ved salgs- og lagringsstedet. Også ansvarshavendes/stedfortreders kompetanse (dokumentasjon om gjennomført kurs) vil bli vurdert. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som avgjør om klagen skal tas til følge.


Publisert: 06.01.2017 12:21
Sist endret: 06.01.2017 12:31