Byggesak: Alminnelige driftsbygninger i landbruket

Innhold

Alminnelige driftsbygninger i landbruket

Alminnelig driftsbygning i landbruket defineres som bygninger som benyttes i forbindelse med, tjenlig landbruksdrift på en bruksenhet. Dette omfatter blant annet driftsbygninger for jordbruk, husdyrbruk, seterdrift, hagebruk, gartneri, skogsdrift, reindrift og yrkesfiske. 

Bygningen må ikke overstige 1000 kvadratmeter bruksareal (BRA)

Merk: Gjelder ikke våningshus.

Jeg trenger ikke søke

Oppføring av mindre bygninger med BYA inntil 50m2, mønehøyde som ikke overstiger 3m og mønehøyde inntil 4 meter. Riving av slike bygninger er heller ikke søknadspliktig.

Jeg kan søke selv

...dersom bygningen som skal oppføres er:

  • et nytt bygg som har inntil 1000 kvadratmeter bruksareal (BRA). Bygget må være en alminnelig driftsbygning som skal inngå i landbruksdriften.
  • tilbygg til eksisterende driftsbygning, der bygningens totale areal inkludert tilbygget, ikke overstiger 1000 kvadratmeter bruksareal (BRA).
  • der nytt tilbygg er inntil 50 kvadratmeter kan du som tiltakshaver søke selv.

Jeg må ha et foretak som søker

...dersom det totale arealet overstiger 1000m2 BRA, skal det benyttes ansvarlig foretak, som søker på vegne av deg som tiltakshaver.

Byggesak: Figurer

Hva er BYA og BRA?

Bebygd areal (BYA) er det areal som bygningen opptar av terrenget, inkludert bygningsdeler utenfor fasadelivet som har betydning for bruken av underliggende terreng.

Bruksareal (BRA) for et plan eller en etasje er det arealet av planet som ligger innenfor omsluttende vegger. Bruksarealet for bygningen er dermed summen av bruksarealet for alle måleverdige plan og etasjer.

Måleverdig areal: Etasjeantallet i en bygning er summen av måleverdige plan som ligger over hverandre og som utgjør bygningens hoveddel og tilleggsdel. Følgende plan medregnes likevel ikke i etasjeantallet:

  • Kjeller kan ikke inneholde oppholdsrom og må ha himling mindre enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
  • Loft må ha mindre enn 1/3 av den underliggende etasjens bruksareal.

Det jeg ønsker å bygge er ikke i samsvar med plan

Hvis det du ønsker å bygge ikke er i tråd med gjeldende plan, da må det søkes om dispensasjon. Dispensasjon vil si at kommunen gir noen tillatelse i en konkret sak, selv om det ikke er i samsvar med plan. Dette kan være byggegrenser mot vassdrag og veg eller hensynssoner.

Mer informasjon om dispensasjon finner man ved å følge denne lenken: Byggesak: Dispensasjon


Publisert: 17.01.2023 10:16
Sist endret: 17.01.2023 10:16