Byggesak: Garasje

Innhold

Garasje

Når du skal bygge en garasje eller uthus så må du først sjekke om planene dine er i samsvar med planen for eiendommen. Dette betyr at du må sjekke om eiendommen er regulert eller om det er kommuneplanens bestemmelser som gjelder. Les om hvordan du gjør det på «Hva gjelder for min eiendom»

Veileder: Du kan prøve veilederen Bygg uten å søke fra Direktoratet for byggkvalitet (ekstern lenke)  

Jeg trenger ikke søke

Hvis garasjen du skal bygge er i samsvar med planer trenger du ikke søke dersom følgende kriterier er oppfylt:

Byggsak: Garasje

 • Frittliggende.
 • Den er mindre enn 50 kvadratmeter.
 • Den er ikke høyere enn 3 meter på gesims og 4 meter på mønet - se illustrasjon til høyre.
 • Den kan ikke ha kjeller.
 • Den kan ikke brukes til beboelse.
 • Den er minst 1 meter fra nabogrense og andre bygninger på eiendommen.
 • Eiendommen må være bebygd fra før.
 • Den må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.

Garasjen skal meldes inn til kommunen når garasjen/uthuset er ferdig. Da blir opplysningene om eiendommen oppdatert i Matrikkelen som er det offisielle eiendomsregisteret i Norge.

Bruk gjerne skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt under «Skjemaer & blanketter» 

Jeg kan søke selv

Du kan søke selv dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Frittliggende garasje/uthus som er mindre enn 70 kvadratmeter.
 • Ikke skal brukes til beboelse.
 • Er i en etasje.
  Den kan være underbygget med kjeller, men kjeller må ha himling mindre enn 1,5 meter over planert terreng (gjennomsnittet rundt bygningen). Bygningen kan ha loft, så lenge loftet ikke regnes som en etasje. Måleregler finner man her: Byggteknisk forskrift (TEK10) (ekstern lenke)
 • Høyde bestemmes av arealplaner eller ved at kommunen godkjenner høyden.
 • Garasjen/uthuset må plasseres minst 4 meter fra nabogrense.

Garasje kan også bygges som tilbygg til boligen din. Se orienteringssiden «Tilbygg/påbygg»

Sameie

Dersom du bor i et sameie så er det litt andre regler for å bygge, rive eller endre på eiendommen. Vær oppmerksom på at en seksjonert tomannsbolig også er et sameie. Dette skyldes at utearealene eies av alle i sameiet, i tillegg til seksjoneringsbrøker og lignende. For sameier er alle tiltak søknadspliktige og søknaden skal være signert av leder av styret i sameiet. Deretter følger vanlig søknadsprosess.

Jeg må ha et foretak som søker

Dersom garasjen/uthuset ikke er unntatt søknadsplikt, og du heller ikke kan søke selv, da må du få hjelp fra et foretak for å søke om tillatelse.

Det jeg ønsker å bygge er ikke i samsvar med plan

Hvis du ønsker å bygge en garasje/uthus som er i strid med lover, regler og bestemmelser for eiendommen din, så kan du søke om en dispensasjon. Dispensasjon vil si at kommunen gir noen tillatelse i en konkret sak, selv om det ikke er i samsvar med plan.

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (Byggegrense vises i reguleringskartet)

Dispensasjon innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser i en konkret byggesak. En søknad må være grunngitt, som betyr at du må begrunne hvorfor du mener at det kan gis unntak fra den regelen akkurat i din byggesak. Søknaden må være skriftlig og inneholde:

 • Hvem som er tiltakshaver og søker.
 • Hvilken eiendom det gjelder.
 • Hva du skal bygge/gjøre.
 • Hvilken bestemmelse det søkes dispensasjon fra.
 • Begrunnelse for hvorfor du mener dispensasjon bør gis.
 • Kvittering for nabovarsel, eventuelle merknader fra naboer må kommenteres.
 • Situasjonsplan.
Dispensasjon fra vegloven (Byggegrense vises ikke i reguleringskartet)

Hvis eiendommen din omfattes av kommuneplanen og ikke er regulert, så er det byggegrenser etter Vegloven som gjelder. Da er byggegrensa avhengig av hva slags vei du grenser mot

 • Kommunal vei: Kommunen er myndighet og du kan ta kontakt med teknisk driftsavdeling.

Bestilling av forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Følg denne linken for videre veiledning og bestilling av forhåndskonferanse.

Prisliste og saksbehandlingsgebyr


Publisert: 31.05.2019 12:09
Sist endret: 03.05.2021 11:59