Byggesak: Hva gjelder for min eiendom?

Innhold

Hva gjelder for eiendommen?

Alle eiendommer i kommunen inngår enten i en reguleringsplan eller i kommuneplanen. Det er disse planene som bestemmer hva du kan bygge, hvor mye og hvor høyt du kan bygge, byggegrenser osv.

Hva består en arealplan av?

Alle planer består blant annet av et kart og et sett med bestemmelser.

Reguleringsplan finner man på følgende måte:

Kommuneplanbestemmelsene finner man her:

Byggegrenser mot vei, friområder og vassdrag

I regulerte områder vil du finne byggegrenser mot veg og kanskje mot tur- eller friområder. En byggegrense er tegnet opp i kartet som en stiplet linje. Ofte er det også en bestemmelse som beskriver byggegrensene. Husk å sjekke begge.

Dersom eiendommen din ikke er omfattet av en reguleringsplan er det Vegloven som angir byggegrense mot veg.

I nyere reguleringsplaner vil det være byggegrenser mot vassdrag også, det er det sannsynligvis ikke i gamle. Da må du sjekke kommuneplanen.

Avstander til eiendomsgrensene

Frittliggende bygninger under 50 kvadratmeter som ikke skal brukes som bolig kan ofte plasseres inntil 1 meter fra eiendomsgrensene. Men pass på byggegrensene!

Frittliggende bygninger over 50 kvadratmeter og boliger skal plasseres minst 4 meter fra eiendomsgrensene. Her må du også passe på byggegrensene.

Hva du må sjekke i bestemmelser og i kart:

 • BYA: Angir utnyttelsesgraden for eiendommen din, oppgis i %.
 • Høyde for møne og gesims:
 • Avstander til grenser og andre bygninger
 • Takform, materialvalg
 • Dersom eiendommen er i nærheten av vassdrag kan egne bestemmelser gjelde

Det jeg ønsker å bygge er ikke i samsvar med plan

Hvis du ønsker å bygge en garasje/uthus som er i strid med lover, regler og bestemmelser for eiendommen din, så kan du søke om en dispensasjon. Dispensasjon vil si at kommunen gir noen tillatelse i en konkret sak, selv om det ikke er i samsvar med plan.

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (Byggegrense vises i kartet)

Dispensasjon innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser i en konkret byggesak. En søknad må være grunngitt, som betyr at du må begrunne hvorfor du mener at det kan gis unntak fra den regelen akkurat i din byggesak. Søknaden må være skriftlig og inneholde:

 • Hvem som er tiltakshaver og søker.
 • Hvilken eiendom det gjelder.
 • Hva du skal bygge/gjøre.
 • Hvilken bestemmelse det søkes dispensasjon fra.
 • Begrunnelse for hvorfor du mener dispensasjon bør gis.
 • Kvittering for nabovarsel, eventuelle merknader fra naboer må kommenteres.
 • Situasjonsplan.
Dispensasjon fra vegloven (Byggegrense vises ikke i kartet)

Hvis eiendommen din omfattes av kommuneplanen og ikke er regulert, så er det byggegrenser etter Vegloven som gjelder. Da er byggegrensa avhengig av hva slags vei du grenser mot

 • Kommunal vei: Kommunen er myndighet og du kan ta kontakt med teknisk driftsavdeling.
 • Fylkesvei: Statens vegvesen er myndighet og du må ta kontakt med dem.

Bestilling av forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Følg denne linken for videre veiledning og bestilling av forhåndskonferanse.

Prisliste og saksbehandlingsgebyr


Publisert: 31.05.2019 12:11
Sist endret: 07.01.2021 15:15