Byggesak: Skal du rive et bygg eller en konstruksjon?

Innhold

Skal du rive et bygg eller en konstruksjon?

Utgangspunktet er at dersom du må søke om å få bygge det, så må du søke om å rive det.

Er det du skal rive tilkoblet offentlig vann- og avløp, må frakobling og plugging av ledninger utføres i samsvar med krav/retningslinjer fra kommunen som ledningseier. Strømledninger, teleledninger og lignende må frakobles i samarbeid med respektive ledningseiere.

Vær OBS på at dersom du har pengeheftelser i eiendommen, så skal disse varsles. Det er du som er ansvarlig for å sjekke at det du skal rive ikke omfattes av annet regelverk, for eksempel kulturminneloven.

Jeg trenger ikke søke

Hvis det du skal rive ikke er vernet i reguleringsplan eller kommuneplan, så kan følgende rives uten søknad:

 • Frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke er brukt til beboelse, typisk garasje, uthus, bod, hagestue. Bygningen må ha et areal som ikke overstiger 50 kvadratmeter BYA eller BRA. I tillegg må mønehøyden være maks 4 meter og gesimshøyden maks 3 meter.
 • Tilbygg til bolig som ikke overstiger 15 kvadratmeter BYA eller BRA. Eksempler på type tilbygg som faller inn under denne bestemmelsen er terrasser, åpent overbygget areal, boder ol. Denne bestemmelsen kan ikke brukes til å rive påbygg.
 • Frittliggende byggverk som er knyttet til drift av jord- eller skogbruk, og som samlet har maks 15 kvadratmeter BRA eller BYA, har kun en etasje og er uten kjeller. Denne bestemmelsen retter seg mot skogskoier og gjeterhytter o.l.

Når du er ferdig med rivejobben, så skal dette meldes inn til kommunen. Skjema + kartutsnitt med aktuell bygning markert, og lenke til aktuelt meldingsskjema følger her:

Jeg kan søke selv

 • En enkelt frittliggende bygning på bebygd eiendom som ikke brukes til beboelse, og som ikke overstiger 70 kvadratmeter verken i BRA eller BYA. Bygningen må være i en etasje, men kan ha kjeller. Det er typisk garasjer som omfattes av denne bestemmelsen.
 • Et tilbygg inntil 50 kvadratmeter BYA eller BRA som er i en etasje, men kan ha kjeller.
 • Driftsbygning i landbruket som er inntil 1000 kvadratmeter BRA.

Jeg må ha et foretak som søker

Dersom det du skal rive ikke er unntatt søknadsplikt, og du heller ikke kan søke selv, da må du få hjelp fra et ansvarlig foretak for å søke om tillatelse.

Byggesak: Figurer

Hva er BYA og BRA?

Bebygd areal (BYA) er det areal som bygningen opptar av terrenget, inkludert bygningsdeler utenfor fasadelivet som har betydning for bruken av underliggende terreng.

Bruksareal (BRA) for et plan eller en etasje er det arealet av planet som ligger innenfor omsluttende vegger. Bruksarealet
for bygningen er dermed summen av bruksarealet for alle måleverdige plan og etasjer.

Måleverdig areal: Etasjeantallet i en bygning er summen av måleverdige plan som ligger over hverandre og som utgjør bygningens hoveddel og tilleggsdel. Følgende plan medregnes likevel ikke i etasjeantallet:

 • Kjeller kan ikke inneholde oppholdsrom og må ha
  himling mindre enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.
 • Loft må ha mindre enn 1/3 av den underliggende
  etasjens bruksareal.

Publisert: 17.01.2023 10:19
Sist endret: 17.01.2023 10:19