Byggesak: Tilbygg/påbygg

Innhold

Tilbygg/påbygg

Når du skal bygge et tilbygg eller et påbygg så må du først sjekke om planene dine er i samsvar med planen for eiendommen. Dette betyr at du må sjekke om eiendommen er regulert eller om det er kommuneplanens bestemmelser som gjelder. Les om hvordan du gjør det på «Hva gjelder for min eiendom»

Hva er forskjellen på tilbygg og påbygg?

Tilbygg er en utvidelse av husets grunnflate, altså et bygg ved siden av det eksisterende. Skal du bygge et tilbygg så kan det hende at du slipper å søke, at du kan søke selv eller at du må bruke foretak. Husk at selv om du kan bygge og søke selv så gjelder de tekniske kravene fullt ut.
Påbygg er en utvidelse av bygningen i høyden. Dette er alltid søknadspliktig og du må bruke et foretak.

Tilbygg: Jeg trenger ikke søke

Hvis tilbygget du skal bygge er i samsvar med planer trenger du ikke søke dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Må være mindre enn 15 kvadratmeter
 • Må være understøttet
 • Avstand til nabogrense må være minst 4 meter
 • Må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

Eksempler på hva tilbygget kan være:

 • Terrasse
 • Åpent overbygget inngangsparti
 • Andre enkle takoverbygg med understøtting
 • Søppelskur
 • Ved- eller sykkelbod

Etter denne bestemmelsen kan du IKKE bygge:

 • Balkong
 • Takterrasse

Tilbygget skal meldes inn til kommunen når det er ferdig. Da blir opplysningene om eiendommen oppdatert i Matrikkelen som er det offisielle eiendomsregisteret i Norge.

Bruk gjerne skjemaet Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt under «Skjemaer & blanketter» 
I tillegg må det vedlegges et kartutsnitt av eiendommen hvor tiltaket er integnet og målsatt.

Jeg kan søke selv

Du kan søke selv dersom følgende kriterier er oppfylt:

 • Tilbygget er mindre enn 50 kvadratmeter
 • Kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet
 • Tilbygget kan inneholde bad og pipe.
 • Avstand til nabogrense må være minst 4 meter

Jeg må ha et foretak som søker

Dersom tilbygget ikke er unntatt søknadsplikt, og du heller ikke kan søke selv, da må du få hjelp fra et foretak for å søke om tillatelse. Dersom du skal bygge et påbygg så er dette alltid søknadspliktig og du må bruke et foretak.

Det jeg ønsker å bygge er ikke i samsvar med plan

Hvis du ønsker å bygge et tilbygg som er i strid med lover, regler og bestemmelser for eiendommen din, så kan du søke om en dispensasjon. Dispensasjon vil si at kommunen gir noen tillatelse i en konkret sak, selv om det ikke er i samsvar med plan.

Dispensasjon etter plan- og bygningsloven (Byggegrense vises i kartet)

Dispensasjon innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser i en konkret byggesak. En søknad må være grunngitt, som betyr at du må begrunne hvorfor du mener at det kan gis unntak fra den regelen akkurat i din byggesak. Søknaden må være skriftlig og inneholde:

 • Hvem som er tiltakshaver og søker
 • Hvilken eiendom det gjelder
 • Hva du skal bygge/gjøre
 • Hvilken bestemmelse det søkes dispensasjon fra
 • Begrunnelse for hvorfor du mener dispensasjon bør gis
 • Kvittering for nabovarsel, eventuelle merknader fra naboer må kommenteres
 • Situasjonsplan
Dispensasjon fra vegloven (Byggegrense vises ikke i kartet)

Hvis eiendommen din omfattes av kommuneplanen og ikke er regulert, så er det byggegrenser etter Vegloven som gjelder. Da er byggegrensa avhengig av hva slags vei du grenser mot

 • Kommunal vei: Kommunen er myndighet og du kan ta kontakt med teknisk driftsavdeling.

Visuelle kvaliteter for småhus

Gode visuelle kvaliteter er når et byggverk oppleves som vakkert og godt tilpasset omgivelsene.

Visuelle kvaliteter for småhus

Det er mange elementer som påvirker utseende av et byggverk, og de må ses i sammenheng for å få til et helhetlig uttrykk. Plan- og bygningslovens § 29-2 stiller krav til visuelle kvaliteter for alle byggverk.

Visuelle kvaliteter for småhus (dibk.no)

Hva skal du bygge? I denne veilederen får du gode råd om hva som er lurt å tenke på når du skal lage et tilbygg. Noen av rådene kan også være nyttige for andre arbeider på småhus.

Bestilling av forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Følg denne linken for videre veiledning og bestilling av forhåndskonferanse.

Prisliste og saksbehandlingsgebyr


Publisert: 31.05.2019 12:11
Sist endret: 31.08.2022 09:30