Byggesak: Utbygger

Innhold

E-byggesak

I Vestre Toten kommune tar vi imot e-byggesaker. Les mer her:

Kommuneplan

Fortetting i ikke regulerte områder

Kommuneplanen åpner opp for at det kan fortettes med inntil 3 boenheter i områder som ikke er regulert. For å unngå plankravet så er det svært viktig at prosjektet er godt. Siden området ikke er regulert kan det komme krav om vurderinger og dokumentasjon på byggesaksnivå som normalt skulle vært avklart i reguleringssammenheng. Det er også krav om en arkitektfaglig vurdering.

Kommunen har laget et sammendrag av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanen, samt en sjekkliste.

Bestilling av forhåndskonferanse

Hva er en forhåndskonferanse?
Forhåndskonferanse er en frivillig ordning der du som tiltakshaver (byggherre) og kommunen kan møtes for å avklare forutsetninger for byggetiltaket og rammene for den videre saksbehandlingen.

Forhåndskonferanse kan benyttes ved alle typer tiltak etter plan- og bygningsloven. For tiltak som du selv kan søke kommunen om tillatelse til, kan du møte kommunen alene. For tiltak som krever at du engasjerer et firma til å ta seg av hele søknadsprosessen (kalt ansvarlig søker), bør du ha med deg firmaet til møtet. Kommunen har ansvar for å føre referat fra forhåndskonferansen. Forhåndskonferanse skal avholdes før en eventuell søknad sendes kommunen.

Slik søker du om forhåndskonferanse
Du søker om forhåndskonferanse ved å fylle ut søknadsskjemaet og legger ved opplysninger

Søk om forhåndskonferanse

Søknaden sendes til oss på epost: post@vestre-toten.kommune.no

Du skal på forhånd gi kommunen de opplysningene som er nødvendig for å forberede konferansen. Dette er som regel situasjonskart, tegninger av tiltaket og eventuelt skriftlig beskrivelse av ønske om dispensasjon fra regelverket.

Kommunen har plikt til å avholde forhåndskonferanse hvis du som tiltakshaver, eventuelt sammen med firmaet som står som ansvarlig søker, ønsker det. Kommunen kan også kreve at det avholdes forhåndskonferanse.

Gravetillatelse

Før anleggsarbeid på eiendommen kan settes i gang, skal det foreligge en gravetillatelse. Dette er også et vilkår i tillatelsen.

Kart

Gebyrer

Når det gjelder dispensasjoner så skal gebyret betales uavhengig av utfall. Gebyret er per dispensasjon.

Arkitektfaglig vurdering

Plan- og bygningsloven har to paragrafer som omhandler estetikk. Dette er § 1-1 som er formålsparagrafen, og § 29-2 som har krav om visuelle kvaliteter. § 29-2 sier følgende:

«Ethvert tiltak etter kapittel 20 skal prosjekteres og utføres slik at det etter kommunens skjønn innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering.»

En arkitektfaglig vurdering skal inneholde en redegjørelse av visuelle kvaliteter som er et krav i lovteksten. Dette betyr at følgende fire forhold skal vurderes:

  • Tiltaket i forhold til sin funksjon
  • Tiltaket i seg selv
  • Tiltakets forhold til omgivelser generelt
  • Tiltaket i forhold til omgivelsenes identitet på det spesifikke stedet (plassering)
Tiltaket i forhold til sin funksjon

Tiltaket i forhold til sin funksjon innebærer forholdet mellom form og innhold. Det betyr at en bolig ser ut som en bolig, og en transformatorkiosk ikke ser ut som en kirke. Tekniske elementer som støyforhold, tilgjengelighet, familiaritet, synlighet, materialkvalitet osv. Formale kvaliteter som former, proporsjoner, kontraster, detaljering, harmoni, karakter, atmosfære osv.

Tiltaket i seg selv

Tiltaket i seg selv handler om egenkvalitet og komposisjon. Formale kvaliteter som former, proporsjoner, kontraster, detaljering, harmoni, karakter, atmosfære osv.

Tiltakets forhold til omgivelser generelt

Tiltaket i forhold til omgivelser generelt handler om stedets egenart, identitet og kultur. Formale kvaliteter som former, proporsjoner, kontraster, detaljering, harmoni, karakter, atmosfære osv.

Tiltaket i forhold til omgivelsenes identitet på det spesifikke stedet (plassering)

Tiltaket i forhold til omgivelsenes identitet på det spesifikke stedet. Dette handler om hvor tiltaket er plassert, om det er sentralt og iøynefallende eller om det skal plasseres på et sted hvor det ikke vil være spesielt synlig. Det er strengere krav jo mer sentralt og synlig et tiltak er. Det er kommunen som avgjør hvor strenge krav som skal stilles i forhold til plassering.

Vedlegg


Byggesak: Utbygger - illustrasjon 1    Byggesak: Utbygger - illustrasjon 2


Publisert: 31.05.2019 12:11
Sist endret: 22.06.2023 13:02