Eiendomsskatt

Innhold

Eiendomsskatt i Vestre Toten kommune

Vestre Toten kommunestyre vedtok i møte den 25. april 2014 å innføre eiendomsskatt på alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a, gjeldende fra og med 2014. Fram til da hadde kommunen kun hatt eiendomsskatt på «verk og bruk».

Ny alminnelig taksering gjeldende fra 2024
Kommunestyret i Vestre Toten kommune har vedtatt at det skal foretas ny alminnelig taksering gjeldende fra 2024. Takstene danner grunnlag for utregning av eiendomsskatt fra 2024 og de neste ti år.
Vedtaket kan leses her:

Eiendommer som ble taksert i 2023 med virkning fra 2024 er boliger på landbrukseiendom, fritidsboliger og næringseiendommer.

I forbindelse med ny taksering har sakkyndig nemnd for eiendomsskatt oppdatert «Rammer og retningslinjer for taksering», dette dokumentet finner man her Rammer og retningslinjer.

De viktigste endringene fra forrige taksering er:

  • kvm–pris på  våningshus og fritidsboliger inntil 150m2 : 12.000 kr
  • kvm-pris over 150m2 våningshus: 2.400 kr
  • kvm-pris tomt : 250 kr

Se også denne informasjonssaken: Ny alminnelig taksering eiendomsskatt, gjeldende fra 2024

Skatteetatens boligverdier

For å regne ut eiendomsskattebeløpet har kommunen tatt utgangspunkt i Skatteetatens boligverdi. Verdien er et anslag på boligens markedsverdi, beregnet ut fra boligens areal, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen. Formuesverdien (tidligere likningsverdi) utgjør normalt 25 prosent av boligverdien for primærbolig, og 90 prosent av boligverdien for sekundærbolig.

Kommunene skal ved eiendomsskatteutskriving redusere boligverdien ved å multiplisere den med 0,7.

  • Boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (P-rom).
  • Formuesverdi er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For inntektsårene 2018 og 2019 settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Eiendomsskatt på eiendommer uten Skatteetatens boligverdier

Også for eiendommer uten Skatteetatens boligverdier skal taksten som settes gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i Eiendomsskattelovens § 8A-1-2:

«(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Ved siden av en del faktaopplysninger som allerede finnes i offentlige registre om eiendommen, skal det også gjøres en vurdering på den enkelte eiendom. Denne vurderingen baserer seg på et sett med på forhånd fastsatte kriterier.

Vestre Toten kommunestyre har vedtatt en modell der det er en oppnevnt sakkyndig nemnd som har ansvaret for å finne frem til den riktige verdien på eiendommene uten Skatteetatens boligverdier. Sakkyndig nemnd bruker i sitt arbeid et korps av besiktigere som skal besøke hver eiendom og gjøre sine vurderinger. På basis av vurderingene på hver enkelt eiendom vedtar i sin tur sakkyndig nemnd takst for hver eiendom. Dette er basert på en utvendig vurdering, og er en ”grovkornet” takst. D.v.s. ikke så detaljert som en takst som brukes for eksempel ved eiendomssalg. Dersom eiendomsbesittere ønsker å være til stede ved besiktigelsen vil det være mulig å gjøre avtale om det.

Endringer i eiendomsskatteloven fra 01.01.2020:

Kommunale takster på boliger og fritidsboliger skal reduseres med 30 prosent før eiendomsskatt skrives ut. Fra 1. januar 2020 vil eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1) få et nytt annet punktum. Leddet får følgende ordlyd: 

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum.»

Fritak

En del eiendommer er fritatt for eiendomsskatt, blant annet kommunale og enkelte statlige eiendommer. Dette følger av eiendomsskatteloven § 5.  Kommunestyret kan i tillegg velge å frita enkelte typer eiendommer etter eiendomsskatteloven § 7, for eksempel eiendommer som eies av veldedige organisasjoner eller lignende.

Nivået på skatten

Kommunestyrets rolle er å bestemme nivået på skatten. Nivået kan variere mellom 1 og 7 promille av taksten.
Kommunestyret vedtok i sak 121/2023 i møte den 14.12.2023 nivået på skatten slik:

I medhold av eigedomsskattelova (eskl) §§ 2 og 3 skrives det ut skatt etter lovens utskrivingsalternativ § 3 bokstav a: faste eigedomar i heile kommunen. Generell skattesats settes til 5 promille (esktl. § 13).

For bolig og fritidseiendom settes satsen til 4 promille (esktl. § 12 bokstav a). For utskriving av skatt på boligeiendommer, benytter kommunen skatteetatens beregnede markedsverdi for de boliger hvor dette er beregnet (esktl. § 8 C-1).

For tidligere verk og bruk skal det skrives ut skatt på et særskilt grunnlag fastsatt av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt. Det særskilte skattegrunnlaget reduseres med seks syvendedeler i 2024 (jf overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd første pkt). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 7 promille (jf. overgangsregel til esktl. §§ 3 og 4, første ledd siste pkt.).

Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et fylke eller staten fritas (esktl. § 7 bokstav a). Bygninger som er fredet etter kulturminneloven fritas (esktl § 7 bokstav b).Eiendom tilhørende andre organisasjoner eller bygninger av historisk verdi som ikke er fredet, kan få fritak etter esktl § 7 bokstav a) eller b), på bakgrunn av søknad.

Nyoppførte boligeiendommer fritas i inntil 2 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket (esktl. § 7 bokstav c).
Eiendomsskatten innbetales i fire alternativt 12 terminer (esktl. § 25).

Offentlig ettersyn

Takst og utregnet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars hvert år. Du vil få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om klageadgang.

Ettergivelse eller nedsettelse

Eiendomsskatt kan nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jf. eiendomsskatteloven § 28. Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt rent unntaksvis. Som eksempel på fritaksgrunn nevnes svekket økonomi som følge av alvorlig sykdom e.l.

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren, se vedlegg 3. Avgjørelsen om nedsettelse skal fattes av formannskapet. Vedtaket om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen.

Veiledning for beregning av eiendomsskatt

Dersom boligverdien (pkt 4.3.2 i skattemeldingen) er 2 000 000 blir regnestykket slik:

2 000 000 * 0,7 = 1.400.000 kr som skattegrunnlag.

1.400.000 * 0,004 = 5.600 kr i eiendomsskatt

Vedlegg

Klagerett og klageadgang

Derson du mener Skattetatens boligverdi er feil, må du kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig. Primærareal (P-areal), byggeår, samt boligtype.

Gjeldende faktaopplysninger om boligen din finner du under «Grunnlag for formuesverdi» i fjorårets skattemelding (selvangivelse. I 2024 brukes Skatteetatens verdier fra 2022. Hvis opplysningene om din bolig er feil, kan du selv endre dette ved å endre skattemeldingen ved å sende endringsmelding (ekstern lenke - skatteetaten.no)

Det gjelder også dersom du mener boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi.

Mer informasjon om dokumentasjon om markedsverdi og klagemuligheter på Skatteetatens boligverdi finner du på www.skatteetaten.no/bolig (ekstern lenke). Skatteetaten har telefon 800 80 000.

Klage på takst utført av kommunen
Hvis du mener at eiendomsskattetaksten er feil, har du anledning til å påklage denne.

Eiendomsskatteloven § 19. Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen

vart sendt i samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Klagen skal være skriftlig
Frist for å klage er 6 uker etter at skatteseddel er tilsendt.

Vi ber deg om å merke klagen tydelig med gårds- og bruksnummer. Eventuelt også feste- og seksjonsnummer.

Påstandene i klagen må dokumenteres så godt som mulig. Hvis du klager på faktafeil bør det som utgangspunkt fremlegges godkjente og målsatte tegninger, takstrapport fra eiendomsmegler, godkjent takstmann eller lignende. Alle klager som går på faktafeil vil bli vurdert av kommunens fagenheter.

Hvis du klager på utøvelsen av skjønnet, ber vi deg om å konkretisere hva du klager over og begrunne det så godt du kan.

Saksbehandling
Samtlige klager som er framsatt innen fristen behandles på nytt av sakkyndig nemnd. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten. Hvis ikke går klagen automatisk videre til sakkyndig klagenemnd. Den sakkyndige klagenemnd kan prøve alle sider av taksten, og kan også endre taksten til skatteyters ugunst.

Faktura på eiendomsskatt
Selv om du klager på eiendomsskattetaksten, så skal eiendomsskattegebyret betales. Dette framkommer bl.a. av eiendomsskattelovens § 25. Ved medhold i klagen, betales tilgodehavende tilbake, mens tilleggsbeløp vil bli innkrevd ved neste faktura.

Klagen sendes pr. post til:

Vestre Toten kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 84
2831 Raufoss

Eller e-post: post@vestre-toten.kommune.no

Kontaktinformasjon

Post:
Vestre Toten kommune,
Eiendomsskattekontoret
Postboks 84,
2831 Raufoss

Telefon:
Vestre Toten kommune, Eiendomsskattekontoret
(Mandag - fredag: 09.00 - 15.00)

  • Trine Skjølås tlf. 46 92 63 90

E-post: post@vestre-toten.kommune.no

Merk: Informasjonspunkter rundt temaet eiendomsskatt ligger også under Tjenester A - Å.


Publisert: 06.06.2016 12:03
Sist endret: 11.03.2024 08:43