Eiendomsskatt

Innhold

Eiendomsskatt i Vestre Toten kommune: Bakgrunn

Vestre Toten kommunestyre vedtok i møte den 25. april 2014 å innføre eiendomsskatt på alle typer eiendommer etter eiendomsskattelovens § 3a, gjeldende fra og med 2014. Hittil har kommunen kun hatt eiendomsskatt på «verk og bruk».

Vestre Toten kommunestyre har også vedtatt at Skatteetatens boligverdi (se forklaring under) skal benyttes som grunnlag for å skrive ut skatt for rene boligeiendommer. Disse eiendommene skal ikke takseres eller besiktiges.

Kommunen skal selv taksere eiendommer uten boligverdi og eiendommer der boligverdien ikke egner seg som grunnlag for eiendomsskatt. Dette gjelder blant annet boliger på landbrukseiendommer, fritidshus og næringseiendommer.

Skatteetatens boligverdier

For å regne ut eiendomsskattebeløpet har kommunen tatt utgangspunkt i Skatteetatens boligverdi. Verdien er et anslag på boligens markedsverdi, beregnet ut fra boligens areal, byggeår, boligtype, beliggenhet og opplysninger om omsatte boliger i kommunen. Formuesverdien (tidligere likningsverdi) utgjør normalt 25 prosent av boligverdien for primærbolig, og 90 prosent av boligverdien for sekundærbolig.

Kommunene skal ved eiendomsskatteutskriving redusere boligverdien ved å multiplisere den med 0,7.

  • Boligverdi er Skatteetatens estimerte markedsverdi av boligeiendom, som fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB) multiplisert med boligens areal (P-rom).
  • Formuesverdi er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For inntektsårene 2018 og 2019 settes formuesverdien av primærboliger til 25 prosent av boligverdien og 90 prosent for sekundærboliger.

Eiendomsskatt på eiendommer uten Skatteetatens boligverdier

Også for eiendommer uten Skatteetatens boligverdier skal taksten som settes gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i Eiendomsskattelovens § 8A-1-2:

«(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Ved siden av en del faktaopplysninger som allerede finnes i offentlige registre om eiendommen, skal det også gjøres en vurdering på den enkelte eiendom. Denne vurderingen baserer seg på et sett med på forhånd fastsatte kriterier.

Vestre Toten kommunestyre har vedtatt en modell der det er en oppnevnt sakkyndig nemnd som har ansvaret for å finne frem til den riktige verdien på eiendommene uten Skatteetatens boligverdier. Sakkyndig nemnd bruker i sitt arbeid et korps av besiktigere som skal besøke hver eiendom og gjøre sine vurderinger. På basis av vurderingene på hver enkelt eiendom vedtar i sin tur sakkyndig nemnd takst for hver eiendom. Dette er basert på en utvendig vurdering, og er en ”grovkornet” takst. D.v.s. ikke så detaljert som en takst som brukes for eksempel ved eiendomssalg. Dersom eiendomsbesittere ønsker å være til stede ved besiktigelsen vil det være mulig å gjøre avtale om det.

Endringer i eiendomsskatteloven fra 01.01.2020:

Kommunale takster på boliger og fritidsboliger skal reduseres med 30 prosent før eiendomsskatt skrives ut. Fra 1. januar 2020 vil eiendomsskatteloven § 8 A-2 (1) få et nytt annet punktum. Leddet får følgende ordlyd: 

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum.»

Fritak

En del eiendommer er fritatt for eiendomsskatt, blant annet kommunale og enkelte statlige eiendommer. Dette følger av eiendomsskatteloven § 5.  Kommunestyret kan i tillegg velge å frita enkelte typer eiendommer etter eiendomsskatteloven § 7, for eksempel eiendommer som eies av veldedige organisasjoner eller lignende.

Nivået på skatten

Kommunestyrets rolle er å bestemme nivået på skatten. Nivået kan variere mellom 2 og 7 promille av taksten. 

For 2021 er promillesatsen vedtatt i sak 54/2020 slik :

I medhold av eiendomsskatteloven § 2 skrives det ut skatt etter eiendomsskattelovens utskrivningsalternativ §3 a): faste eigedomar i heile kommunen. Generell skattesats settes til sju promille.

For boliger og fritidseiendommer settes satsen til 4 promille (esktl. § 12a) Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes for de boliger hvor dette er beregnet (ekskl. § 8 C-1) Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter esktl. § 7 bokstav c i inntil to år.

Offentlig ettersyn

Takst og utregnet eiendomsskatt blir lagt ut til offentlig ettersyn innen 1. mars hvert år. Du vil få tilsendt informasjon om taksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon om klageadgang.

Ettergivelse eller nedsettelse

Eiendomsskatt kan nedsettes eller ettergis dersom det har oppstått forhold som vil gjøre det urimelig å innkreve eiendomsskatten, jf. eiendomsskatteloven § 28. Det er en konkret helhetsvurdering som skal ligge til grunn for avgjørelsen. Skattyteren har ikke krav på nedsettelse eller ettergivelse. Dette er et strengt vilkår og bare aktuelt rent unntaksvis. Som eksempel på fritaksgrunn nevnes svekket økonomi som følge av alvorlig sykdom e.l.

Nedsettelse kan skje etter søknad fra skattyteren, se vedlegg 3. Avgjørelsen om nedsettelse skal fattes av formannskapet. Vedtaket om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen.

Veiledning for beregning av eiendomsskatt

Dersom boligverdien (pkt 4.3.2 i skattemeldingen) er 2 000 000 blir regnestykket slik:

2 000 000 * 0,7 = 1.400.000 kr som skattegrunnlag.

1.400.000 * 0,004 = 5.600 kr i eiendomsskatt

Vedlegg

Klagerett og klageadgang

Dersom du mener Skatteetatens boligverdi er feil, må du kontrollere de opplysningene Skatteetaten har om din bolig: Primærareal (P-areal), byggeår, samt boligtype.

Gjeldende faktaopplysninger om boligen din finner du under "Grunnlag for formuesverdi" post 4.3.2 på side 2 i fjorårets skattemelding (selvangivelse). I 2021 brukes Skatteetatens verdier fra 2019. Det vil si verdien på boligen per 31. desember 2019. Hvis opplysningene om din bolig er feil, kan du selv endre dette ved å endre skattemeldingen ved å sende endringsmelding (ekstern lenke - skatteetaten.no)

Det gjelder også dersom du mener boligverdien er for høy i forhold til antatt markedsverdi.

Mer informasjon om dokumentasjon av markedsverdi og klagemuligheter på Skatteetatens boligverdi finner du på www.skatteetaten.no/bolig (ekstern lenke) Skatteetaten har telefon 800 80 000.

Kontaktinformasjon

Post:
Vestre Toten kommune,
Eiendomsskattekontoret
Postboks 84,
2831 Raufoss

Telefon:
Vestre Toten kommune, Eiendomsskattekontoret
(Mandag - fredag: 09.00 - 15.00)

  • Trine Skjølås tlf. 46 92 63 90

E-post: post@vestre-toten.kommune.no

Merk: Informasjonspunkter rundt temaet eiendomsskatt ligger også under Tjenester A - Å.


Publisert: 06.06.2016 12:03
Sist endret: 09.01.2020 10:40