Ny alminnelig taksering eiendomsskatt, gjeldende fra 2024

Innhold

Ny alminnelig taksering eiendomsskatt, gjeldende fra 2024

Vestre Toten kommune gjennomfører i 2023 ny alminnelig taksering i henhold til reglene i «Lov om eiendomsskatt». De nye takstene blir gjeldende fra 2024

Hvorfor takserer vi?

Kommunestyret i Vestre Toten kommune har vedtatt at det skal foretas ny alminnelig taksering gjeldende fra 2024. Takseringen vil foregå i løpet av forsommeren/høsten 2023. Takstene danner grunnlag for utregning av eiendomsskatt fra 2024 og de neste ti år.

Eiendommer som skal takseres er boliger på landbrukseiendom, fritidsboliger og næringseiendommer.

Kommunestyret har vedtatt at boliger skal verdsettes ved bruk av Skatteetatens boligverdier. Her kan du lese mer om hvordan boligeiendommer blir verdsatt av skatteetaten: Eiendomsskatt, Skatteetaten. Disse skal ikke takseres.

Vestre Toten kommune takserte forrige gang i 2013, lovverket gir kommunen adgang og plikt til å gjennomføre ny taksering når det har gått 10 år. Bestemmelsen er laget for å ivareta likhetsprinsippet og gir kommunen anledning til å oppdatere takstene på de eiendommene som har 10 år gamle grunnlag. Siden kommunen benytter seg av skatteetatens beregnede markedsverdi for boligeiendommer, oppdateres disse hvert år, mens kommunens egne takster på landbruk og fritidseiendommer har stått stille siden taksering i 2013.

Eiendomsskatt er en viktig inntektskilde for mange kommunale tjenester, slik som skole, barnehage, pleie- og omsorgtjenester, bibliotek og vedlikehold av veier. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Ny alminnelig taksering eiendomsskatt, gjeldende fra 2024

Når, hvordan og hva skal takseres?

Når takserer vi?

Kommunen takserer selv fritidseiendom og landbrukseiendommer, samt boliger som kommunen ikke får boligverdi fra skatteetaten på. Næringseiendommer takseres av eksterne takstmenn. Dette arbeidet starter sommeren 2023. Aktuelle grunneiere vil bli tilsendt sms/informasjon om når taksering skal foregå, med anledning til å være tilstede under takseringen.

Eiendomsskatten bygges på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger av din eiendom. Skjønnsmessige vurderinger tar opp forhold som påvirker verdien, og forholdene fanges opp gjennom utvendig befaring av hver enkelt eiendom. Der det mangler arealstørrelser på bygninger, vil takstmann finne det ved å måle opp utvendig.

Faktaopplysninger som eier, adresse, bruksareal på bygninger og tomtens størrelse hentes fra eiendomsregisteret kalt Matrikkelen. Matrikkelen er Norges offisielle register over all fast eiendom med bygninger, boliger, adresser og hjemmelshavere/eiere. Informasjon om areal på bygninger i Matrikkelen er oppgitt i bruksareal (BRA). Bruksarealet for en bygning er summen av alle rom (medregnet innervegger), innenfor yttervegger i alle etasjer og uavhengig av bruken.

Les mer om takseringsprinsipper og metoder i kommunens rammer og retningslinjer for taksering, vedtatt av Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt:

Kontakt og kontaktinformasjon

Vi ber om forståelse for at det kan være vanskelig å nå eiendomsskattekontoret pr. telefon i tiden framover og oppfordrer derfor til å sende eventuelle spørsmål rundt takseringen via epost til post@vestre-toten.kommune.no, MinEiendom, eller pr. post:

Vestre Toten kommune,
Postboks 84,
2831 Raufoss

Ny alminnelig taksering eiendomsskatt, gjeldende fra 2024


Publisert: 15.05.2023 09:42
Sist endret: 15.05.2023 09:42