Reguleringsplaner

Innhold

Reguleringsplaner

Planer, kart og planreguleringer - Vestre Toten kommune. Illustrasjon: Jørn Melnes

En reguleringsplan gir bestemmelser for hvilke bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet. Plan- og bygningsloven gir kommunen et ansvar for at det finnes reguleringsplaner for alle aktuelle utbyggingsområder.

En reguleringsplan er:

  • et arealplankart med tilhørende bestemmelser for arealbruken innenfor planområdet.
  • en planbeskrivelse som forklarer hensikten med planen.

Plan- og bygningsloven skiller mellom områderegulering og detaljregulering.
Områderegulering er kommunens ansvar, mens detaljregulering kan utarbeides av private forslagsstillere eller av kommunen selv. 

Større bygge- eller anleggsarbeid er ikke tillatt dersom det ikke er utarbeidet en reguleringsplan.

Oversikt over alle reguleringsplaner i kommunen

Kommunen sine planer

Vedtatte reguleringsplaner - Plandialog
Reguleringsplaner under arbeid - Plandialog
Kommuneplan for Vestre Toten kommune, langsiktig del: 2012 - 2023

Vedtatt av kommunestyret 27.11.2014, sak 95/14 - ikrafttredelse 20.4.2015

Nasjonale maler

Maler til bruk i reguleringsplanprosessen, sjekklister for planbeskrivelse og kommunens behandling av reguleringsplaner i tillegg til nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser.

Oversikt over veiledere om planlegging etter plan- og bygningsloven, kart- og planforskriften og forskrift om konsekvensutredning.

Veileder 
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag

En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Mer informasjon finner man her:

Kart

Gebyr

Kontaktinformasjon

Anne Merethe Andresen, arealplanlegger
Ole Tveiten, arealplanlegger
Elisabeth Konings, by- og arealplanlegger

Publisert: 20.06.2018 09:22
Sist endret: 17.04.2024 14:50