Teknisk

Innhold

Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune

Teknisk driftsavdeling har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, kommunens vann- og avløpsnett og park/grøntanlegg.

Ansvarsområde

Teknisk driftsavdeling har ansvar for å styre etter følgende vedtatte planer:

Driftsenheter

Teknisk driftsavdeling har 2 driftsenheter; Vann/avløp (VA) og Veg/park. Avdelingen ledes av driftssjef og to driftsenhetsledere. Avdelingen har følgende stabsfunksjoner; prosjektleder for vann og avløp, prosjektleder for veg, prosjektleder for infrastruktur og konsulent for merkantile oppgaver.

Ledelse og kontaktinformasjon

Administrasjonen for Teknisk drift holder til på Prøven - åpningstider 07.00 - 15.00.
Sentralbord, teknisk driftsavdeling: telefon 482 24 691

Kunngjøring publisert 6. april 2020: 
Fra og med tirsdag 14. april 2020 er bygget stengt for publikum for å holde smittefaren nede. I avstengt tidsrom kan følgende kontaktes på telefon:

 • Trond Flesvik: 408 40 220
 • Bodil Evenstad: 466 61 971

Driftsenheter og administrasjon

 • Trond Flesvik, driftsenhetsleder Vann/avløp
 • Per Morten Aas Stenberg, driftsenhetsleder Veg/park
 • Lisa Engen, konsulent
 • Morten Flaglien, prosjektleder infrastruktur
 • Vegar Jønsson, prosjektleder VA
 • Henrik Stuve Kjellsmoen, prosjektleder veg
Organisering

Organisasjonskart - Teknisk drift, Vestre Toten kommune

Planene for året

 

Vann og avløp

Driftsenhet Vann og avløp er ansvarlig for drift og vedlikehold av vannverk, renseanlegg og tilhørende ledningsnett.
Vannverket forsyner kommunens innbyggere, institusjoner, skoler, samt Industriparken og annen næringsvirksomhet. Vannettet er på ca 190 km. Avløp er tilknyttet de kommunale renseanleggene i Breiskallen og på Eina. Avløpsnettet er på ca 175 km

Vannlekkasje? Feil på vann og avløp? Ring Vannverksvakta på telefon 61 19 12 04

VA-norm
Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser for VTK og abonnenter: 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative bestemmelser (KS/Kommuneforlaget)

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - tekniske bestemmelser (KS/Kommuneforlaget)

Vannmåler

Kommunens abonnenter kan hente vannmåler hos Teknisk drift (på Prøven). Sivesind Vannverks abonnenter kan henvende seg til Sivesind Vannverk.

 • Vannmåleravlesning (ekstern kobling - viascan.no)
  Registrering kan gjøres i periodene medio november - primo januar.
Gebyrer for vann og avløp

Priseksempler på normalt forbruk - Eksempel kostnad ved lekkasje (for eksempel toalett som renner)

Handlingsplan sanering vann- og avløpsledninger 2019 - 2025

Vedtatt i kommunestyret 21.02.2019 - sak 23/19

Vannprøver
 • Vannprøver – alle prøvesvar tilgjengelige. Det er mulig å be om innsyn. Vestre Toten kommune varsler om noe ikke er i orden.
Slam/septik

Septikrenovasjonen i kommunen utføres av Brdr. Grønnerud AS. Bestilling av tømming utenfor tømmerute, eller opplysninger om tømmetidspunktet, kan rettes til Brdr. Grønnerud AS på telefon 61 18 78 70.

Spørsmål til kommunen kan rettes til tlf 61 15 34 32 eller 61 15 34 38.

Private avløpsanlegg

Eier du, eller skal du kjøpe bolighus, hytte, bedrift eller lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann.

Det er søknadspliktig å etablere/utbedre et utslipp av avløpsvann og bygge et avløpsanlegg. Mer info om etablering/utbedring av avløpsanlegg kan finnes her: https://www.vestre-toten.kommune.no/snarvei/tjenester-a---a/utslippstillatelse/

Veg og park

Kommunen har ca. 140 km. veger og gater, ca. 10 km. gang- og sykkelveg og ca. 5 km. fortau. Driftsenhet Veg og park er ansvarlig for drift og vedlikehold av disse, samt drift av sentrale parkområder i tettstedene.

Brøytevakt

Brøytevakt kan kontaktes medio okt – medio april på telefon 901 61 580

Vegvedlikehold
 • Vegvedlikehold - beskrivelse, oppgaver og kontakt (tjenester A - Å)
Graveveileder
Gatelys
Telerestriksjoner
Rapporteringsverkøyet FiksGataMi
Park

Bruk av kommunens parker og steder - søknadsskjema

Trafikksikkerhet

Trafikksikker kommune

I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Vestre Toten kommune er godkjent som trafikksikker kommune.

Trafikksikkerhetsforum – henvendelser vedrørende trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsforum behandler henvendelser som gjelder trafikksikkerhet.
Mandatet til Trafikksikkerhetsforum 2018-2021:

 • Følge opp trafikksikkerhetsplanen, og etterspørre resultater.
 • Videreutvikle, revidere planen, og lage handlingsplan.
 • Jobbe for at Vestre Toten kommune blir re-godkjent som trafikksikker kommune fra 2019.
 • Behandle trafikksikkerhetsspørsmål og saker av prinsipiell karakter.
 • Fremme saker til politisk behandling ved behov.
 • Avholde minst 4 møter i året etter at kvartalsrapport for økonomi og aktivitet og årsrapport er levert for å følge opp det kontinuerlige trafikksikkerhetsarbeidet.

Aktuell informasjon fra Teknisk drift

Publisert 2. juni 2020: Vestre Toten - en trafikksikker kommune. Månedskampanje i samhandling med Trygg Trafikk - juni måned

Publisert 2. juni 2020: Vestre Toten - en trafikksikker kommune. Månedskampanje i samhandling med Trygg Trafikk - juni måned

Trygg Trafikk/Vestre Toten kommune: April 2020

Publisert 24. mai 2020: Rehabilitering av Holtevegen fra uke 23
Publisert 14. mai 2020: Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) inviterer til å søke tilskudd

Publisert 14. mai 2020: 

Publisert 14. mai 2020: Anleggsarbeider fra uke 21: Dragerlia

Publisert 14. mai 2020: Anleggsarbeider fra uke 21: Dragerlia - ombygging fra rundkjøring til firearmet kryss

Publisert 6. mai 2020: Oppgradering av gang- og sykkelveger mellom Ringvegen/Lønnbergvegen og Badelandvegen

Publisert 6. mai 2020: Oppgradering av gang- og sykkelveger mellom Ringvegen/Lønnbergvegen og Badelandvegen på Raufoss fra uke 20

Publisert januar 2020: Hjertesone ved Reinsvoll skole

Skal du grave?

Oversikt i Geomatikk

Se alle innvilgede gravesøknader i Vestre Toten kommune på kart eller i en liste:

Gravemelding

Gravetillatelse er nødvendig for å sikre at det ikke oppstår kabelbrudd eller skader/lekkasjer på rør og installasjoner i forbindelse med gravingen. For å innhente gravetillatelse måtte man fra og med mandag 18. juni 2018 henvende seg til Geomatikk via nettsiden https://gravemelding.no/ (ekstern side) eller på telefon 915 09 146.

Ingen gravearbeider kan igangsettes uten at det er innhentet gravetillatelse. 

Vær oppmerksom på at tiltaket som det søkes gravetillatelse for kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Renovasjon

Horisont Miljøpark IKS har ansvaret for renovasjonen, og alle henvendelser rettes dit. Henvendelser og spørsmål om bytting av avfallsdunker, tømmekalender eller endring av abonnement rettes til Horisont.

Kontakt Horisont

Telefon: 61 14 55 80
Epost: renovasjon@hiks.no
Hjemmeside: www.hiks.no (ekstern lenke)

Besøksadresse:
Horisont Miljøpark IKS
Dalborgmarka 100
2827 Hunndalen

Kontaktskjema finner man nederst på denne siden (ekstern lenke - www.hiks.no)

Varslingsappen Min Renovasjon

Med varslingsappen Min Renovasjon kan abonnenter i Vestre Toten nå få oversikt over sine tømmedager og varsel på mobilen før avfallet hentes. I appen finnes informasjon om kildesortering og miljøstasjoner.

Avfall og gjenvinning

Praktisk informasjon fra kommunen gjeldende renovasjonsgebyr, kart og forskrifter  finner man på siden Avfall og gjenvinning.


Publisert: 29.03.2019 09:09
Sist endret: 27.07.2020 12:12