Teknisk

Innhold

Teknisk driftsavdeling, Vestre Toten kommune

Teknisk driftsavdeling har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veger, kommunens vann- og avløpsnett og park/grøntanlegg.

Ansvarsområde

Teknisk driftsavdeling har ansvar for å styre etter følgende vedtatte planer:

Driftsenheter

Teknisk driftsavdeling har 2 driftsenheter; Vann/avløp (VA) og Veg/park. Avdelingen ledes av driftssjef og to driftsenhetsledere. Avdelingen har følgende stabsfunksjoner; prosjektleder for vann og avløp, prosjektleder for veg og konsulent for merkantile oppgaver.

Ledelse og kontaktinformasjon

Administrasjonen for Teknisk drift holder til på Prøven - åpningstider 07.00 - 15.00.
Fellesnummer, Teknisk driftsavdeling: telefon 482 24 691

Driftsenheter og administrasjon

 • Lisa Engen, konsulent
 • Trond Flesvik, driftsenhetsleder vann/avløp
 • Vegar Jønsson, prosjektleder VA
 • Bjørn Martinsen, prosjektleder VA
 • Per Morten Aas Stenberg, driftsenhetsleder veg/park
 • Anders Pettersbakken, prosjektleder veg 
Organisering

Organisasjonskart - Teknisk drift, Vestre Toten kommune

Planene for året

 

Skal du utføre gravearbeider i Vestre Toten kommune eller jobbe på/nær kommunal veg?

Gravesøknad

Gravetillatelse er nødvendig for å sikre at det ikke oppstår skader på rør og installasjoner eller kommunal veg i forbindelse med gravingen.

I Vestre Toten kommune gjelder regelen at dersom det skal graves innenfor fire meters avstand til offentlige vann- og avløpsledninger eller kommunal veg, må det søkes gravetillatelse hos Teknisk driftsavdeling. Arbeid nærmere enn fire meter fra kommunal veg kan også utløse krav om arbeidsvarsling.

Det skal søkes om gravetillatelse og arbeidsvarsling hos Geomatikk via nettsiden ledningsportalen.no (ekstern side) eller på telefon 915 09 146.

Gravearbeider nærmere enn fire meter fra kommunal infrastruktur kan ikke igangsettes uten at det er innhentet tillatelse. 

Vær oppmerksom på at tiltaket som det søkes gravetillatelse for, kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven (lovdata.no). I slike tilfeller skal det foreligge tillatelse til tiltak, utstedt av byggesaksavdeligen i VTK, før det søkes om gravetillatelse.

Oversikt i Geomatikk

Se alle innvilgede gravesøknader i Vestre Toten kommune på kart eller i en liste:

Vann og avløp

Driftsenhet Vann og avløp er ansvarlig for drift og vedlikehold av vannverk, renseanlegg og tilhørende ledningsnett. 

Vannverket forsyner kommunens innbyggere, institusjoner, skoler, samt Industriparken og annen næringsvirksomhet. Vannettet er på ca 190 km. Avløp er tilknyttet de kommunale renseanleggene i Breiskallen og på Eina. Avløpsnettet er på ca. 175 km.

Vannlekkasje? Feil på vann og avløp? Ring Vannverksvakta på telefon 61 19 12 04

Om telefon/sms-varsling ved hendelser på VA-nettet

Varslingssystemet gir deg beskjed om blant annet uventet vannstans.

Vestre Toten kommune bruker Gemini Varsling for varsling til innbyggerne. Du får beskjed via telefon, SMS eller epost ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet vannstans eller ved anbefalt koking av vann. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte varslingssystemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Mobil og fasttelefon og epost
Varslingen skjer ved at det blir sendt ut melding som SMS til alle mobiltelefoner, en epost der det foreligger registrerte epostadresser og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Hvordan virker det?
Det går ut en beskjed om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer og epostadresse?
Adressedatabasen som blir benyttet under varsling er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra GAB-registeret. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, og mottar ikke varsel.

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?
Fra 1. mai 2023 vil varslemeg.no https://varslemeg.no  erstatte eksisterende servicevarsling.no. Her kan du kontrollere, registrere og endre din oppføring.

Allerede innlagt kontaktinformasjon i servicevarsling.no vil flyttes over til varslemeg.no, som driftes av Fram Web AS. (Fram Web-informasjon om behandling av personopplysninger)

Kontaktinformasjonen inneholder navn, adresse, mobilnr., hustelefonnummer. Navn som er registrert som skjult, forblir også hemmelig etter overgangen til ny underleverandør. Innlagte data kan slettes til enhver tid, men da vil ikke kommunen lenger være i stand til å sende deg varslinger.

Du kan også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Hvis telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling om hendelser på hjemmeadressen.

Hemmelig nummer?
Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen.

Varsles også bedrifter?
Adressedatabasen inneholder adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene, og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon. Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige at riktig kontaktperson blir registrert her: https://varslemeg.no

NB! Før 1. mai 2023 må det registreres her http://cdm.ums.no (ekstern lenke - servicevarsling.no).
Registreringer flyttes automatisk over til varslemeg.no 01.05.2023.

Abonnenter med spesielle behov - sårbare abonnenter
Vi tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter. Det er lav terskel for å varsle, og de vil bli prioritert ved varsling om driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.

Virksomheter og personer med særskilt behov bør registrere adressen som sårbar abonnent i portalen for vedlikehold av kontaktdata. Dette gjelder:

 • Alders og sykehjem
 • Frisører
 • Hoteller
 • Leger/medisinske sentra
 • Næringsmiddelindustri
 • Renserier/vaskerier
 • Restauranter/spisesteder
 • Skole/barnehage
 • Sykehus
 • Veterinærkontor
 • Tannleger/tannhelse
Vakttelefoner og nødnummer
Kokevarsel

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidet råd for hva et kokevarsel innebærer for husholdningsabonnenter:

Spørsmål og svar

 • Kan hunden drikke vannet ved kokevarsel? Hunder og andre dyr pleier å drikke vann fra sølepytter og annet. Hvis din hund gjør det, kan den drikke vannet uten at det må kokes. Får hunden din kun vann fra kranen må du selv gjøre en vurdering 
 • Kan jeg få mer informasjon ved å ringe vannverksvakta? Nei. Vannverksvakta er opptatt med å sikre drikkevannskvaliteten.Vi informerer berørte abonnenter ved SMS varsling eller talebeskjed.

Dersom du har sjekket våre nettsider for informasjon og allikevel har spørsmål, kan ta kontakt via kommunens sentralbord eller driftssjef på telefon 466 61 971. 

VA-norm
Abonnementsbetingelser

Abonnementsbetingelser for VTK og abonnenter: 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – administrative bestemmelser (KS/Kommuneforlaget)

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp - tekniske bestemmelser (KS/Kommuneforlaget)

Sanitærmelding i Vestre Toten kommune

Sanitærmelding er en søknad om tillatelse til å utføre arbeid på vann- og avløpsanlegg som tilknyttes, eller allerede er tilknyttet, kommunalt ledningsnett.

Vestre Toten kommune benytter Geomatikk til drift av sanitærmeldingstjenesten, og søknaden skal være godkjent av kommunen før arbeidene kan igangsettes. Unntaket er ved akutte hendelser, der det aksepteres at søknad sendes inn i etterkant.

Søknaden skal sendes inn av godkjent foretak som er kvalifisert for tiltaket som skal utføres. 

Merk også:

Ledningsregistreringsforskriften trådte i kraft 1. juli 2021. Iht. Ledningsregisteringsforskriftens §4, tredje ledd, krever Vestre Toten kommune innmålings dokumentasjon fra eier av VA-stikkledninger, slik at stikkledninger blir stedfestet, dokumentert og arkivert i kommunens kartdatabase for VA-ledninger. Innmålingsdokumentasjon skal leveres inn sammen med ferdigmelding av sanitærmeldingen.

Kommunen kan nekte tilknytning til det allmennyttige ledningsnettet inntil opplysninger er fremskaffet. Det er ønskelig å motta digitale stedfestingsdata, men som minimum kreves dokumentasjon iht. veiledningens kap. 12. Ledninger i grunnen skal registreres iht. til Ledningsregistreringsforskriften og dennes veiledning:

Vannmåler

Kommunens abonnenter kan hente vannmåler hos Teknisk drift (på Prøven).

Kommunale vann- og avløpsgebyr, tilknytningsgebyr
Handlingsplan sanering vann- og avløpsledninger 2019 - 2025

Vedtatt i kommunestyret 21.02.2019 - sak 23/19

Vannprøver
 • Vannprøver – alle prøvesvar tilgjengelige. Det er mulig å be om innsyn. Vestre Toten kommune varsler om noe ikke er i orden.
Slam/septik

Septikrenovasjonen i kommunen utføres av Brødrene Grønnerud AS. Alle bestillingstømminger bestilles via slamportal, og skriftlige henvendelser er ønskelig.

Spørsmål til kommunen kan rettes til telefon 469 26 390 eller 469 26 421.

Private avløpsanlegg

Eier du, eller skal du kjøpe bolighus, hytte, bedrift eller lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann.

Det er søknadspliktig å etablere/utbedre et utslipp av avløpsvann og bygge et avløpsanlegg. Mer info om etablering/utbedring av avløpsanlegg kan finnes her: https://www.vestre-toten.kommune.no/snarvei/tjenester-a---a/utslippstillatelse/

Veg og park

Kommunen har ca. 140 km. veger og gater, ca. 10 km. gang- og sykkelveg og ca. 5 km. fortau. Driftsenhet Veg og park er ansvarlig for drift og vedlikehold av disse, samt drift av sentrale parkområder i tettstedene.

Om snøbrøyting: Spørsmål og svar

Kommunen får en del henvendelser om snøbrøyting. Her er en oversikt over de mest stilte spørsmålene, og svar på disse:

Hvordan er snøbrøytingen i Vestre Toten organisert?

Tiltak startes ved 8-10 cm nysnø, uavhengig av tid på døgnet. Veger med kollektivtrafikk eller mange skolebarn prioriteres. Under normale forhold skal alle bygdeveger og samleveger være brøytet før klokken 06.30, adkomstveger, gang- og sykkelveger og parkeringsplasser før klokken 07.30 på hverdager. Alle veger før klokken 10.00 på helgedager.

Hva prioriteres?

Vestre Toten kommune prioriterer først og fremst gang- og sykkelveger, viktige buss- og skoleruter, bratte bakker og farlige kryss. Lavest prioritet får rene boliggater og lite trafikkerte bygdeveger.

Her er det ikke brøytet på lenge!!!

Alle kommunale veger og gater blir brøytet. Hovedregelen er at kommunen skal begynne brøyting ved 10 cm nysnø, det vil si at det kan være mer enn 10 cm snø i gater og veger med lav prioritet før brøytemannskapene er på stedet. Vi ser på prognoser og legger opp strategien etter dette.

Kommunen er opptatt av innbyggeres og egen sikkerhet. Det brøytes derfor sjeldent i rushtider og om ettermiddagen, når mange er ute for å brøyte gårdsplassen og da gjerne med barna.

Fjerning av is- og snøsåler

Fjerning av is- og snøsåler utføres, med veghøvel, i dagene etter snøfall.

Mildvær og regn

Når regn og mildvær er årsaken til at is- og snøsåler går i oppløsning, vil det ta lang tid før alle veger er ryddet. Dette ryddearbeidet krever annet utstyr enn det som normalt benyttes for å brøyte nysnø. Tilgjengelig utstyr er begrenset og derfor vil dette arbeidet ta lang tid. Kommunen har ikke prioritert å dimensjonere maskinpark og bemanning for å utføre dette arbeidet på kortere tid.

Hvorfor brøytes snø inn på privat eiendom?

Kommunen forsøker å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier. Det er imidlertid trangt om plassen og det er mange hensyn å ta.

Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest.

Det er svært kostbart og lite miljøvennlig å kjøre bort den brøytede snøen. Av plasshensyn må bortkjøring prioriteres i sentrumsområdene, mens det i boligområdene hovedsakelig må brøytes og freses ut av vegen.

Er det lov å ha snø fra vegen inn på privat eiendom?

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting av offentlig vei/veiområde, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs. jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting.

Snø som kommer inn i hager eller innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, og det må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

Kan vi legge snøen ut i vegen igjen?

Kommunen har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for en grunneier å få snø brøytet eller frest inn på eiendommen. Av hensyn til fellesskapet ber vi om at grunneiere flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, og ikke ut i vegen eller i vegkryss. Når snøen blir liggende på en veg som nettopp er brøytet, skaper dette problemer og vanskelige forhold for de som ferdes på vegen.

Snøfall og takras

Politivedtektene regulerer dette:

§ 3 - 9. Fare for takras

Når det er fare for at snø eller is kan falle ned fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.

§ 4 - 2. Rydding av snø etter takras

 Eier av hus eller grunn mot offentlig sted plikter etter takras å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is.

Kan dere unngå å fylle søppelskuret med snø når dere brøyter?

Der det kjøres med plog må man regne med å få snø inn i søppelskuret.

For å unngå dette anbefaler vi at søppelskur settes på venstre side i innkjøringen med åpning mot innkjøring, da vil snøspruten treffe baksiden av skuret. Når søppelskuret står på høyre side eller med fronten mot vegbanen så vil det av forståelige grunner komme snø inn i søppelskuret.

Noen tips fra brøytemannskapet

 • Pass på ungene, snøhuler i vegkanten er farlige! Vi har forståelse for at det er spennende med store maskiner og blinklys, men det er ikke lett å få øye på små mennesker når brøytekantene er høye.
 • Nå når det er høye brøytekanter, så må snøplogen ha litt fart for å kunne kaste snøen opp. Står dere, eller parkerer biler helt inn til vegen, må vi senke farten. Dette medfører at plogen ikke klarer å kaste opp snøen. Dere får snøen som ligger i vegbanen inn i innkjøringen, mer snø enn dere behøver.
 • Tenk over hvor du parkerer. En bil i vegkanten vil kunne gi utfordringer for brøytemannskapet, og vil gi et dårlig brøyteresultat.
 • Vendehammere i boligfelt kan være fristende å parkere på, men de er der for at store biler, også brøytebiler skal kunne snu. Ikke parker her!

Brøytemannskapet oppfordrer folk til å vise hensyn og slippe dem fram, husk at de er på vegen for deg.

Skader og ulemper ved snøbrøyting/-fresing og rydding av offentlig veiområder

Eventuelt erstatningsansvar for skade og ulemper ved snøbrøyting/fresing eller snørydding på offentlig veiområde forutsetter

1) at det foreligger et ansvarsgrunnlag (uaktsomhet eller overskridelse av tålegrensen etter naboloven),
2) at det påvises rettslig relevant årsakssammenheng mellom brøyting/fresing og skaden, og
3) at det kan dokumenteres et økonomisk tap som følge av skaden.

Dette er de tre hovedvilkårene for at erstatningsansvar skal kunne foreligge.

Erstatningskrav må fremsettes skriftlig av skadelidte snarest mulig etter at skaden er oppstått, og kravet må dokumenteres med blant annet bilder fra skadestedet og med så eksakt tidsangivelse som mulig for når skaden har skjedd. Det er den som krever erstatning som i utgangspunktet har bevisbyrden for at de tre hovedvilkårene for erstatningsansvar er oppfylt, herunder påviser/godtgjør de faktiske forholdene som erstatningskravet begrunnes med.

Aktuelle bestemmelser om erstatningsansvar på culpagrunnlag er skadeserstatningslovens § 2-1 nr. 1 om arbeidsgiveransvaret, og på objektivt grunnlag granneloven (naboloven) § 2, jf. § 10. Disse bestemmelsene er gjengitt nedenfor.

Også andre bestemmelser i de nevnte lovene kan komme til anvendelse ved vurderingen av fremsatte erstatningskrav.

Det forhold at naboer til offentlig vei får snø og annet inn på sin eiendom som følge av ordinær snøbrøyting/-fresing av veiområdet, er som klar hovedregel innenfor tålegrensen for ulemper og skader etter naboloven, forutsatt at arbeidet gjøres på en forsvarlig og etter omstendighetene tilstrekkelig hensynsfull måte. Sagt på en annen måte forutsettes det at eier av gjerder, hekker, trær, garasjer og andre innretninger på naboeiendom må tåle konsekvensene av normalt og forsvarlig vintervedlikehold av vei uten erstatning, og at kommunen eller utførende entreprenør ikke kan holdes ansvarlig dersom skade likevel skulle oppstå ved ordinær drift. Det er bare ved overskridelse av tålegrensen at erstatningsansvar er aktuelt etter naboloven.

Ved unormalt store snøfall eller når det kommer unormalt mye snø over lengre tid, oppstår ekstra utfordringer for veimyndigheten for å kunne opprettholde tilfredsstillende fremkommelighet og trafikksikkerhet. Under slike forhold må naboer til vei tåle enda mer av ulemper og skader enn det som gjelder under mer normale eller moderate vinterforhold. Tålegrensen etter naboloven er med andre ord tøyelig/flyttbar avhengig av de til enhver tid konkrete, foreliggende omstendigheter, jf. vurderingskriteriene i naboloven § 2, 2., 3. og 4. avsnitt.

Vegvedlikehold
 • Vegvedlikehold - beskrivelse, oppgaver og kontakt (tjenester A - Å)
Graveveileder
Gatelys
 • Tidsrom for gatelys og annen praktisk informasjon finner man her.
  Ordningen er politisk vedtatt.
Telerestriksjoner
Rapporteringsverkøyet FiksGataMi
Park

Bruk av kommunens parker og steder - søknadsskjema

Trafikksikkerhet

Trafikksikker kommune

I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet. Vestre Toten kommune er godkjent som trafikksikker kommune.

Trafikksikkerhetsforum – henvendelser vedrørende trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsforum behandler henvendelser som gjelder trafikksikkerhet.
Mandatet til Trafikksikkerhetsforum 2018-2021:

 • Følge opp trafikksikkerhetsplanen, og etterspørre resultater.
 • Videreutvikle, revidere planen, og lage handlingsplan.
 • Jobbe for at Vestre Toten kommune blir re-godkjent som trafikksikker kommune fra 2019.
 • Behandle trafikksikkerhetsspørsmål og saker av prinsipiell karakter.
 • Fremme saker til politisk behandling ved behov.
 • Avholde minst 4 møter i året etter at kvartalsrapport for økonomi og aktivitet og årsrapport er levert for å følge opp det kontinuerlige trafikksikkerhetsarbeidet.

Mai 2024: Trygg Trafikk informerer: Hjelm er aldri feil i fart!

Mai 2024: Trygg Trafikk informerer: Ingen unnskyldning duger: Hjelm er aldri feil i fart

Riktig bruk av en god sykkelhjelm er det beste du kan gjøre for å ta vare på deg selv når du sykler. En god sykkelhjelm er både lett å finne og lett å holde i god stand – og holder deg beskyttet mot den vanligste og mest alvorlige sykkelskaden.

Opp mot 80 prosent av alvorlige skader syklister opplever skyldes smell og støt mot hodet. Bruk av sykkelhjelm er dermed den beste beskyttelsen du har som syklist. I en undersøkelse gjennomført av YouGov for Trygg Trafikk opplyser 34 % at de sjelden eller aldri bruker hjelm.

Mer informasjon knyttet til sykkelhjelm kan man finne på Trygg Trafikk sin nettside ved å følge denne lenken: Sykkelhjelm (ekstern lenke - tryggtrafikk.no)

Ha en fin sykkeltur 🚵🏻‍♀️

Vennlig hilsen
Trygg Trafikk og Vestre Toten - en trafikksikker kommune 💚

Renovasjon

Horisont Miljøpark IKS har ansvaret for renovasjonen, og alle henvendelser rettes dit. Henvendelser og spørsmål om bytting av avfallsdunker, tømmekalender eller endring av abonnement rettes til Horisont.

26. mars 2024: Horisont informerer: Informasjon for utdeling av matavfallsposer i år

Kontakt Horisont

Telefon: 61 14 55 80
Epost: renovasjon@hiks.no
Hjemmeside: www.hiks.no (ekstern lenke)

Besøksadresse:
Horisont Miljøpark IKS
Dalborgmarka 100
2827 Hunndalen

Kontaktskjema finner man nederst på denne siden (ekstern lenke - www.hiks.no)

Varslingsappen Min Renovasjon

Med varslingsappen Min Renovasjon kan abonnenter i Vestre Toten nå få oversikt over sine tømmedager og varsel på mobilen før avfallet hentes. I appen finnes informasjon om kildesortering og miljøstasjoner.

Avfall og gjenvinning

Praktisk informasjon fra kommunen gjeldende renovasjonsgebyr, kart og forskrifter  finner man på siden Avfall og gjenvinning.


Publisert: 29.03.2019 09:09
Sist endret: 31.05.2024 12:09