Vestre Toten godkjent som trafikksikker kommune - igjen

25. april 2019 ble Vestre Toten regodkjent som trafikksikker kommune for 2019-2021. Uttalelse fra Trygg Trafikk, kriterier og gjennomføring finner man her.

Innhold

Vestre Toten - en trafikksikker kommune

Vestre Toten kommune ble første gang godkjent som trafikksikker kommune for perioden 2015-2017 som en av de første kommunene i landet. 25. april 2019 ble Vestre Toten regodkjent som trafikksikker kommune for perioden 2019-2021.

Kommentar fra Trygg Trafikk og Unni Knutli, seniorrådgiver og nasjonal godkjenner:

- Vestre Toten kommune har gjort et grundig og godt arbeid for å bli regodkjent som Trafikksikker kommune. De har levert solide dokumenter fra alle enheter og kan være stolte av å vise til at de jobber helhetlig og tverrsektorielt med trafikksikkerhet.

Vestre Toten - trafikksikker kommune 2019. Foto: Jørn Melnes
Fra venstre: Bjørn Fauchald, rådmann Vestre Toten kommune, Unni Knutli, seniorrådgiver og nasjonal godkjenner i Trygg Trafikk, Bodil Evenstad, leder trafikksikkerhetsforum, David Tofthagen, distriktsleder Trygg Trafikk Oppland og Bjørn Ivar Vasaasen, koordinator i Oppland Fylkes trafikksikkerhetsutvalg. Foto: Jørn Melnes.

Bakgrunn og nullvisjon

- Et systematisk arbeid for et tryggere lokalmiljø! Godt trafikksikkerhetsarbeid bidrar til å gi kommunen godt omdømme, færre skader og fornøyde innbyggere.

Ved Stortingets behandling av NTP 2014 - 2023 ble det besluttet et etappemål om å halvere antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken til maksimalt 500 innen 2024. Arbeidet inngår i Regjeringens beslutning om at trafikksikkerhetsarbeidet skal baseres på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken - Nullvisjonen.

Trafikksikkerhetsarbeidet er avhengig av en bred og samlet innsats der flere sektorer er involvert for å forebygge og redusere trafikkulykker (jfr. St. meld. 16, 2008-2009). Samferdselsdepartementet har pekt på kommunenes ansvar, der kommunalt trafikksikkerhetsarbeid anses som avgjørende for å nå nasjonale mål om reduksjon i antall drepte og hardt skadde.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transport– tjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

Vestre Toten kommune - en trafikksikker kommune

For å lykkes må alle kommunens etater involveres i arbeidet og den enkelte etatsleder ta sitt delansvar. Arbeidet må forankres i den politiske og administrative ledelsen.

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

På nettsiden www.trafikksikkerkommune.no (eksternt nettsted) finner du mer informasjon om kriteriene, flere gode eksempler, og de ulike lover og forskrifter som gjelder kommunens ansvar for trafikksikkerhet.

Kriterier

Trygg Trafikk har utarbeidet kriterier for en trafikksikker kommune, og de er som følger

✔  Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. 
     Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.

✔  Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet. 

✔  Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler 
     for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester. 

✔  Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU). 

✔  Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.

✔  Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.

✔  Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. 
     Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.

✔  Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.

✔  Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.

Kommunens gjennomføring

For å bli godkjent som trafikksikker kommune må kommunen ha en gyldig trafikksikkerhetsplan og retningslinjer for ansattes ferdsel i trafikken (i tjeneste). Trygg trafikk fremhevet at kommunens trafikksikkerhetsplan var veldig konkret og at det var tydelig hvem som hadde ansvar for gjennomføring.

For å kunne gjennomføre de prioriterte tiltakene som er beskrevet i trafikksikkerhetsplanen må mange avdelinger jobber sammen. Dette sikres gjennom jevnlig oppfølging av trafikksikkerhetsplanen i rådmannens ledergruppe. I tillegg har kommunen et trafikksikkerhetsforum som har jevnlige møter med deltagere fra barnehage, skole, kultur, plan, teknisk, folkehelse, barnas representant, voksenopplæring, politiet og politikere fra kommunens to politiske utvalg.

Trafikksikkerhetsforum har ansvar for å følge opp trafikksikkerhetsplanen og videreutvikle den med handlingsplaner, behandle trafikksikkerhetsspørsmål av prinsipiell karakter og legge de fram for politisk behandling og skal være en pådriver for arbeidet med trafikksikrende tiltak på strekninger/punkter som berører riksveg, fylkesveg og jernbane.

Den samlede innsatsen og gode forankringen administrativt og politisk er suksessfaktoren i trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen, mener leder i trafikksikkerhetsforum Bodil Kristin Evenstad.

Alle de kommunale barnehagene og skolene er igjennom arbeidet med trafikksikker kommune godkjent som trafikksikre.  Trafikkopplæring er integrert i opplæringsarbeidet og er nedfelt i årsplanene. Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker adferd ved kjøp av transporttjenester.

- Det har hendt at barnehager ikke har kommet seg på tur fordi transportør ikke har oppfylt kravene barnehagene har, sier barnehagesjef Gunn Roterud. Alle barnehagene har rutiner for å ivareta barnas sikkerhet på turer til fots og håndtering av uforutsette hendelser. Trygg trafikk fremhevet spesielt at Vestre Toten kommune gjør en risikovurdering av mulige farer før hver eneste tur i barnehagene, og vil bruke dette som et eksempel på beste praksis i det nasjonale arbeidet.

Skolene arbeider nå spesielt med å lage hjertesoner, som er et markert område rundt skolen som skal være bilfritt før, under og etter skoletid. Trafikksikkerhet er tema på foreldremøter, og foreldre involveres i trafikksikkerhetsarbeidet gjennom FAU. Kommunen deler hvert ut reflekser til elever i voksenopplæring, barne- og ungdomsskole, og trafikk er et veldig populært valgfag på ungdomsskolen. Det vil om kort tid bli hengt opp skilter for trafikksikker barnehage og trafikksikker skole som et kvalitetsstempel på trafikksikkerhetsarbeidet.

For å bli godkjent som trafikksikker kommune er det en rekke krav som skal være oppfylt i mange tjenesteområder.

  • Teknisk drift har utarbeidet prioriteringslister for fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunal, fylkes, og riksveg. Teknisk drift søker også om fylkeskommunalt tilskudd til fysiske trafikksikkerhetstiltak årlig, og kommunen har fått dette årlig siden 2013. Avdelingen har rutiner for hvordan trafikksikkerheten ivaretas i forbindelse med kommunens drift og vedlikehold på vegnettet.
  • Planavdelingen vurderer og vektlegger trafikksikkerhet i alle nye byggeområder ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og i behandling av reguleringsplaner.
  • Kulturavdelingen har som krav ved tildeling av tilskudd at frivillige lag og foreninger har retningslinjer for trafikksikkerhet i sin virksomhet.
  • Kommunelegen medvirker til at fastlegene får tilstrekkelig kjennskap til veitrafikklovens § 34.
  • Helsestasjonene driver viktig informasjonsarbeid og opplæring i trafikksikkerhet i møte med foreldre og barn

Media og vedlegg


Publisert: 08.05.2019 12:38
Sist endret: 08.05.2019 12:38